Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka pedagogiczna 1100-P1DPE-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: Borsich Sz. (2016) Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, 153-170.
Brzezińska A. I. (2005, 2008, 2013, 2015) Jak myślimy o rozwoju człowieka . W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP, s. 5-19.
Brzezińska A. I. (2005, 2008, 2013, 2015) Jak przebiega rozwój człowieka?. W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP, s. 21-39.
Deptuła M. (1996) Koncepcja badania rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, rozdz. 3.
Domagała-Zyśk E., Knopik T., Oszwa U., (2017) Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat, Warszawa: ORE, rozdz. 1-3, 6-8.
Junik W. (2009) Ewaluacja zasobów szkoły i występujących w niej zagrożeń. W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Część 1. Diagnoza, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, s. 29-56. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2172
Kaszlińska K. (2015), Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych – możliwości i ograniczenia, Przegląd Pedagogiczny, 1, 209-222.
Misiuk A. (2015) Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno, „Przegląd Pedagogiczny”, 1, 234-249.
Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (1998) Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: WSiP.
Wysocka E. (2007) Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK, s. 11-75; 287-390; Aneks – załącznik nr 2.
Wysocka E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków: Impuls, rozdz. 1 i 2.
Metody dydaktyczne: metody kooperatywne
wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystywanie technologii informacyjnej: przygotowywanie prezentacji multimedialnych z pytaniami zachęcającymi do refleksji i porządkowania wiedzy; wskazywanie portali internetowych związanych z problematyką zajęć i wykorzystywanie zawartych na nich źródeł informacji w trakcie wykładu (m.in. pokaz i analiza gotowych narzędzi diagnostycznych) oraz zachęcanie do analizowania ich w ramach pracy własnej przez studentów.
Zlecanie studentom zadań wymagających zastosowania specjalistycznej wiedzy naukowej do rozwiązywania hipotetycznych problemów występujących w praktyce (projektowanie postępowania diagnostycznego dotyczącego warunków i efektów rozwoju psychospołecznego uczniów w klasach I-III i IV-VIII).
Literatura:

Appelt K. (2005; 2008; 2013; 2015). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: GWP, s. 259-301.

Brzezińska A.I., Matejczuk J., Ratajczyk A., Mielcarek M., Skrzynka z narzędziami. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 2, Wiek przedszkolny. Dodatek, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?d=skrzynki-4

Brzezińska A.I, Wojciechowska J., Ziółkowska B., Kran A., Molińska M. (2014) Skrzynka z narzędziami. Wczesna faza dorastania. Jak zbierać informacje o nastolatku i środowisku jego rozwoju?, Warszawa: IBE. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 4, Dodatek http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?n=ndn-seria

Deptuła M. (1996) Koncepcja badania rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, rozdz. 2.

Deptuła M. (2013) Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa: WN PWN, rozdz. 1 i 4.

Deptuła M. (2016). Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie? Swobodne wypowiedzi uczniów jako podstawa do wnioskowania o warunkach rozwoju psychospołecznego uczniów w relacjach z rówieśnikami, "Przegląd Pedagogiczny", 2, s. 127-150, https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4081

Deptuła M., Borsich Sz. (2017) "Niebieskoocy" w naszej szkole - przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków w klasie szkolnej, "Studia Edukacyjne", nr 46, s. 153-168; https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/23707

Deptuła M., Potorska A., Borsich Sz. (2018), Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, Warszawa: WN PWN, rozdz. 2 i 3. Wersja elektroniczna pracy dostępna w Repozytorium UKW od listopada 2018.

Deptuła M., Misiuk A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (rozdz. 1, 2, 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Herzberg M.(2012) Program pomagania dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych. Program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-VI, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", rozdz.3.3. oraz s. 228-240. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/79/browse?value=Herzberg%2C+Marta&type=author

Junik W. (2012). „Portret wychowawcy grupy/klasy” : technika do badania stosowania przez wychowawców wobec wychowanków strategii wspierająco-akceptującej, „Wychowanie na co Dzień”, 9, s. I-VII.

Rękosiewicz M., Jabłoński S., Brzezińska A.I., Kram A., Skrzynka z narzędziami. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 3, Wczesny wiek szkolny. Dodatek, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?d=skrzynki-4

Rękosiewicz M, Jabłoński S., Brzezińska A.I., Molińska M. (2014) Skrzynka z narzędziami. Środkowy wiek szkolny. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego rozwoju? A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, Tom 4, Dodatek http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?n=ndn-seria

Smykowski B. (2005) Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: A. I. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP, s. 164-205.

Smykowski B. (2005; 2008;2013; 2015). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? w: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa,Gdańsk, GWP, s. 208-258.

Wiliński P (2005; 2008; 2013;2015). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: W: A. Brzezińska (red.) Portrety psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP, s. 303-343.

Zabłocka M. (2012) Zrozumieć nieśmiałość. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, część I.

Efekty uczenia się:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz uczniów w klasach I-III i IV-VIII oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie, przedszkolu i szkole (klasy I-III i IV-VIII). [K_W10]

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego i przykładowe narzędzia badawcze możliwe do zastosowania w diagnozie warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym, w klasach I-III i IV-VIII. [K_W12]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach I-III lub IV-VIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej i w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. [K_U03]

U-3: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie:

- opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem w czasie zabawy lub wykonywania zadań szkolnych;

- relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja)

biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do aktualnej wiedzy naukowej. [K_U15]

K-1: Student potrafi uzasadnić konieczność respektowania wybranych zasad etycznych obowiązujących w prowadzeniu badań z udziałem dzieci [K_K04]

Zakres tematów:

1. Istota diagnozy pedagogicznej. Etyczne aspekty diagnozy.

2. Charakterystyka zadań rozwojowych dzieci w okresie uczęszczania do szkoły podstawowej oraz warunków sprzyjających ich realizacji – podstawowe wskaźniki świadczące o tym, że dorośli tworzą dziecku warunki niespecyficzne i specyficzne.

3. Wywiad, jako sposób poznawania warunków rozwoju dziecka w rodzinie, w tym zwłaszcza stylów wychowania preferowanych przez rodziców.

4. Poznawanie kompetencji społecznych dzieci i szans ich rozwoju w grupie rówieśniczej.

5. Ankieta – przykłady zastosowania w poznawaniu postrzegania nauczyciela przez dzieci i własnych z nim relacji.

6. Zjawisko odrzucenia rówieśniczego: istota, wybrane przyczyny i następstwa. Rola dorosłych i rówieśników w powstawaniu zjawiska stygmatyzacji dzieci odmiennych od rówieśników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:15, sala 156
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 17:30, sala 156
Małgorzata Zabłocka 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)