Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki 1100-PrS11WDP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Samodzielnie zebrana literatura przedmiotu
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład, film, prezentacje multimedialne
Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T.(2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa.

Kron F.W. (2012). Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. Sopot.

Pedagogika. Podręcznik akademicki,  t. 1; cz. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Pedagogika. Leksykon PWN. (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.).  Warszawa.

Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków.

Knocińska A, Frąckowiak P. (red), Pomoc-wsparcie-ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, Poznań-Gniezno 2017.

Czasopisma z listy MNiSW.

Efekty uczenia się:

W01 Zna podstawy filozofii i systemu nauk; potrafi określić miejsce i charakter nauk społecznych a w nich miejsce pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (w relacji wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii)- K_W01

W02 Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego - K_W02

U01Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji społecznych - K_U05

U02 Przygotowuje prace pisemne i ustne w języku polskim dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej; ujmuje swoją wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła – K_U15

U03 Potrafi analizować treści przekazu medialnego i wykorzystywać go w działalności zawodowej – K_U17

K01 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie osiągniętych, indywidualnych rezultatów.

W01, W02

Zakres tematów:

1. Przedmiot współczesnych badań pedagogicznych. Związek pedagogiki z innymi naukami, subdyscypliny pedagogiki.

2. Mapa pojęciowa współczesnej pedagogiki: edukacja, procesy edukacyjne, dyskursy edukacyjne (jako przedmiot badań pedagogicznych, pedagogika w znaczeniu współczesnym, pedagogie, uczenie się, nauczanie

3. Wielość i różnorodność wiedzy o edukacji w kontekście zmian społecznych.

4. Najważniejsze problemy współczesnej praktyki edukacyjnej identyfikowane w:

a) procesach naturalnego wrastania,

b) celowościowych procesach wychowania i kształcenia,

c) procesach uspołecznienia.

5. Problemy współczesnej pedagogiki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 155
Amelia Krawczyk-Bocian 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)