Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej 1100-PrS11WP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Butrym Z.,1998, Istota pracy socjalnej, Kraków
Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji, 2002, red. J. Brągiel, A. Kurcz, Opole
www.mpips.gov.pl - wybrane materiały

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

Skidmore R., Thackeray M., 1998, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice

Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, 2003, red. K. Marzec-Holka, Bydgoszcz

Sierpowska I., 2017, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa

Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, 2008, red. K.Marzec-Holka, A.Rutkowska, M.Joachimowska, Bydgoszcz

Krakowskie Studia Pracy Socjalnej, red. K.Frysztacki, Kraków 2013

Sutton C., 2004, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk

Davis M., 1996, Socjologia pracy socjalnej, Warszawa

Wielowymiarowość pracy socjalnej, 2002, red. K. Piątek, K. Frysztacki, Toruń

Marynowicz-Hetka E., 2006, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, rozdział 12 pt. Modele pracy socjalnej/społecznej

Efekty uczenia się:

W01 - Dostrzega miejsce pracy socjalnej wśród nauk społecznych (K_W01)

W02 - Dostrzega interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej (K_W01)

W03 - Zna podstawowe modele pomocy społecznej (K_W06)

W04 - Potrafi zidentyfikować wybrane problemy społeczne w środowisku lokalnym i kraju (K_W14)

U01 - Dostrzega etyczne uwarunkowania działalności socjalnej (K_U14)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

ocenę wyników testu z materiału prezentowanego na wykładach w oparciu o literaturę przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Praca socjalna a nauki społeczne i humanistyczne. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej. Praca socjalna w problematyce pedagogiki społecznej, socjologii, polityki społecznej. Praca socjalna a psychologia, ekonomia, andragogika. Praca socjalna a pomoc społeczna.

2. Literatura podstawowa i czasopiśmiennictwo z zakresu pracy socjalnej – m.in. omówienie publikacji Katedry Pedagogiki Społecznej, seria Biblioteka Pracownika Socjalnego (wydawnictwo Śląsk), inne ważne dla kształtowania się profesji publikacje; czasopiśmiennictwo zachodnie dostępne w bibliotece UKW

3. Praca socjalna jako profesja. Pojęcie i klasyfikacja profesji społecznych. Programy kształcenia pracowników socjalnych. Znaczenie wiedzy w działaniu praktycznym. Umiejętności w pracy socjalnej.

4. Etyka służb społecznych. Podstawowe wartości w pracy socjalnej.

5. Istota i modele pracy socjalnej. Metody pracy socjalnej, ich teoretyczne i kulturowe uwarunkowania. Zastosowanie metodyki pracy socjalnej do różnych pól aktywności człowieka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:30 - 11:00, sala 154
Anna Rutkowska 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)