Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa 1300-Inf11AL-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: J. Gancarzewicz, „Algebra liniowa i jej zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Wspólne oraz samodzielne rozwiązywanie zadań, konsultacje
Literatura:

J. Klukowski, I. Nabiałek, „Algebra dla studentów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999;

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania”. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007

L. Górniewicz, R.S. Ingarden, „Algebra z Geometrią dla Fizy-ków”, Wydawnictwo UMK, Toruń, 1993.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

K_W01

Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką

K_W12

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U06

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

K_U07

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki

Efekty przedmiotowe:

W1

Ma wiedzę z matematyki - obejmującą algebrę liniową

W2

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych

U1

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

U2

Ma umiejętność samokształcenia się

U3

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – ilość ustala prowadzący, ocena – średnia ocen z kolokwiów

Zakres tematów:

1. Ciało liczb zespolonych. Liczby zespolone: podstawowe definicje i własności, postać algebraiczna liczby zespolonej, moduł i argument liczby zespolonej, postać trygonometryczna liczby zespolonej, postać wykładnicza liczby zespolonej i wzory Eulera, pierwiastkowanie liczb zespolonych.

2. Macierze i wyznaczniki: macierze - podstawowe określenia, działania algebraiczne na macierzach, macierz transponowana, definicja i własności wyznacznika, reguły obliczania wyznaczników 2-go i 3-go stopnia, rozwinięcie Laplace’a wyznacznika, macierz odwrotna, rząd macierzy.

3. Układy równań liniowych: podstawowe określenia, układy Cramera, twierdzenie Kroneckera – Capellego, metody rozwiązywania układów równań, układy równań liniowych jednorodne.

4. Geometria analityczna w przestrzeni: wektory, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równanie płaszczyzny i prostej, odcinek, okrąg, elipsa, hiperbola, parabola.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, sala 5
Paulina Szyszkowska 32/32 szczegóły
2 każda środa, 14:45 - 16:15, sala 7
Paulina Szyszkowska 24/32 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 14
Paulina Szyszkowska 23/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)