Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych 1300-BHP23AOZ-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca:  elektrycznych niskiego napięcia w budynkach, Wyd. Medium, Warszawa 2008
 Orlik w., Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, Wyd. KaBe, Krosna 2007.
 Szeremeta R., Tomaszewska T., Maszyny i urządzenia elektryczne. Laboratorium elektrotechniki cz.II, Wyd. WSP Bydgoszcz 1993.
 B. Rączkowski. BHP w praktyce 2014, wyd. 15. ODDK. Gdańsk 2015.
 W. Szubert: Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne. Warszawa 1966.
 J. Kowalski: Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia., Red. nauk. D. Koradecka. Warszawa, CIOP 1999.
 Anielak A. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
 M. Biziuk, praca zbiorowa / pod red. Jacka Namieśnika i Zygmunta Jamrógiewicza. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska].Wydawnicto WNT, Warszawa 1998.Fabijański P., Wójciak A., Praktyczna elektrotechnika ogólna,Wyd Europa REA, Warszawa 2007
 J. Molenda. Technologia Chemiczna. WSiP, Warszawa 1971.
 J. Jędrzejowski. Procesy przemysłowe, a zanieczyszczenie środowiska. PWN, Łódź 1987.
 Juda J., Chróściel S. Ochrona powietrza atmosferycznego. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1980.
 Szymura J., Gogolin R., Lamkiewicz J. Analiza jakościowa anionów i kationów w chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2005.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

 Bukała B., Cieszkowski T., Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego, WSiP, Warszawa 2015.

 Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 2012.

 Strojny J., Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, Wyd. AGH, Kraków 2003

 Małgorzata Pośniak, Jolanta Skowroń-Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy (z książki BHP)

 Bogdan Rączkowski – BHP w praktyce

Andrzej Uzarczyk – Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.

 Markiewicz H., Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych, WNT, Warszawa 2000.

 Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internet

Efekty uczenia się:

K_U01 – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować

i uzasadniać opinie.

K_U04 – potrafi przygotować

i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.

K_U07 – ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

K_U09 – potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń technicznych.

K_U14 – potrafi dokonać doboru i zastosować urządzenia i sprzęt techniczny odpowiedni dla specyficznych zastosowań

K_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K06 – potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K07 – ma świadomość roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z kolokwieum i ze sprawozdań

Ocena bardzo dobra: Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu podstawowej oceny i analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy; biegle omawia zadany temat, biegle go analizuje i wyciąga wnioski przedstawionego tematu.

Ocena dobra: Student posiada dużą wiedzę z zakresu podstawowej oceny i analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; swobodnie omawia zadany temat, w stopniu dobrym go analizuje i wyciąga wnioski przedstawionego tematu.

Ocena dostateczna: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstawowej oceny i analizy zagrożeń występujących w środowisku pracy przewidzianym w sylabusie omawia zadany temat w stopniu podstawowym go analizuje i wyciąga wnioski przedstawionego tematu.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów

Zakres tematów:

1. Analiza stanowisk pracy pod względem ochrony przeciwporażeniowej

2. Układy sieci TNC, TNS, TNCS,

3. Bezpieczne zasilanie i sterowanie pracą urządzeń elektrycznych

4. Badanie aparatów warunkujących działanie ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej

5. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku bezpośrednim i dotyku pośrednim

6. Pomiar rezystancji izolacji.

7. Badanie sprawności działania wyłączników różnicowoprądowych.

8. Program działań organizacyjno-technicznych związanych z likwidacją narażenia na hałas. Środki techniczni oraz środki indywidualnej ochrony słuchu.

9. Obowiązki pracodawcy oraz profilaktyki w przypadku zagrożenia hałasem. Charakterystyka badań audiometrycznych.

10. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne.

11. Pomiary i ocena drgań mechanicznych na stanowisku pracy – przegląd procedur pomiarów wielkości charakteryzujących drgania mechaniczne.

12. Wskaźniki charakteryzujące środowisko termiczne stanowiska pracy i jego ochrona.

13. Wpływ promieniowania (widzialnego, podczerwonego, nadfioletowego, elektromagnetycznego, jonizującego, laserowego) na organizm ludzki oraz zakres działań profilaktycznych.

14. Pyły w środowisku pracy.

15. Neutralizacja chemiczna – definicja i podstawy ogólne procesu, substancje stosowane do neutralizacji, przyczyny zakwaszenia/zalkalizowania, zagrożenia płynące z braku neutralizacji, skala pH, przyrządy do pomiaru pH.

16. Adsorpcja zanieczyszczeń – zjawisko adsorpcji – podstawy ogólne, pojęcia: adsorbent, adsorbat, rodzaje stosowanych adsorbentów (węgle aktywne, żele kwasu krzemowego, aktywny tlenek glinu, zeolity), mechanizm adsorpcji w układzie ciało stałe – ciecz, źródła powstawania barwnych zanieczyszczeń, zagrożenia płynące z nieusunięcia barwnych związków organicznych, usuwanie związków organicznych za metodą adsorpcji na węglu aktywnym.

17. Korozja materiałów budowlanych – definicja korozji i podział czynników zewnętrznych ją wywołujących, podział korozji materiałów budowlanych wg Moskwina, środki zabezpieczające przed korozją materiałów budowlanych, główne przyczyny korozji betonu i innych materiałów budowlanych, zagrożenia środowiska pracy płynące z korozji materiałów budowlanych.

18. Metale ciężkie w środowisku pracy – definicja analizy jakościowej i w jakim celu się ją stosuje, reakcje charakterystyczne metali niklu, chromu, kobaltu, miedzi, żelaza(II) i żelaza (III), w formie rozpuszczonej (jonowej), źródła emisji metali ciężkich w środowisku pracy, zagrożenia, jakie niosą metale ciężkie w środowisku pracy, wykrywanie metali ciężkich metodą kroplową.

19. Palność różnych materiałów – pojęcie palności i zjawisko spalania, klasy palności materiałów, palność różnych materiałów (omówienie na przykładach), metody badania palności, środki zmniejszające palność (uniepalniacze, antypireny).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 101 Lab
Mariusz Winiecki, Marcin Borowicz 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)