Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania w PN-EN-ISO 1300-BHP23ISO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - P. Paczyński: „Metrologia techniczna – przewodnik do wykładów ćwiczeń i laboratoriów” Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
- P.Grudowski, W. Przybylski: „Inżynieria jakości w technologii maszyn”. Skrypt, Politechnika Gdańska 2006.
- Wawak S.: Zarządzanie produkcją – teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2006,
- Normy: PN-EN ISO 9000, PN-EN ISO 14001, PN-N 180001, ISO/IEC 17025, PN-ISO/IEC 27001:2007

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: metody praktyczne (obliczeniowe)
Literatura:

- A. Hamrol: „Zarządzanie jakością z przykładami” Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

- J. Łunarski: „Zarządzanie jakością Standardy i zasady” WNT 2012

- „ISO 9001 dla małych firm Metody postępowania” Poradnik Komitetu ISO/TC 176 Polski Komitet Normalizacyjny Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

W01 – Posiada wiedzę na temat Systemów zarządzania jakością w normach PN-EN-ISO. Zna podstawowe definicje z zakresu SZJ

W02 – ma wiedzę o stanie obecnym obowiązujących norm i dyrektyw .

W03 - Posiada wiedzę z zakresu zasad, metod i narzędzi stosowanych w SZJ w celu identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia systemu.

U01 – potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji projektu z zakresu doskonalenia systemu zarządzania jakością

U02 – Potrafi odszukać i poprawnie zinterpretować informacje zawarte w normach PN-EN-ISO

U03 - Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz jako lider zespołu; potrafi podzieli zakres pracy na członków zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania zarówno indywidualnego jak i zespołowego; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

U04 - Potrafi opisać podstawowe umiejętności niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz omówić typowy zbiór zasad bezpieczeństwa.

U05 - Potrafi wskazać elementy systemu odpowiadające za najwyższe zagrożenie i generujące koszty związane z produktem niezgodnym.

U06 - Potrafi dobrać metodę badania jakości i tworzyć dokumentację.

U07 – Stosując metody i narzędzia systemu doskonalenia jakości potrafi wskazać elementy systemu odpowiadające za wadliwą pracę systemu i stwarzające najwyższe zagrożenie. Potrafi stosować narzędzia zarządzania jakością w oparciu o normy.

U08 - Potrafi przedstawić aspekty pracy związanej z systemami zarządzania bezpieczeństwem i wykorzystać do tego celu technologię informacyjną.

U09 – W prowadzonych projektach potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.

K01 - Na podstawie metod badawczych potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie projektu, aktywność

Zakres tematów:

Zarządzanie jakością. Systemy jakości i doskonalenie systemów jakości. Jakość w projektowaniu, produkcji, eksploatacji wyrobu. Dokumentacja jakościowa systemu. Zasady, metody, narzędzia doskonalenia jakości. Kompleksowe zarządzanie jakością (Deming - 14 zasad TQM). Statystyka w zarządzaniu i sterowaniu jakością, statystyczna kontrola jakości (SKJ), wskaźniki zdolności jakościowej procesu. Podstawowe narzędzia jakościowe: arkusze kontrolne, schemat blokowy, analiza Pareto(Lorenza), histogram, diagram przyczynowo – skutkowy (Ishikawa), wykresy rozrzutu (korelacja), karty kontrolne. „Nowe” narzędzia jakościowe: diagram relacji, macierzowa analiza danych, diagram pokrewieństwa, diagram procesu podejmowania decyzji, diagram systematyki, diagram strzałkowy, diagram macierzowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, sala 018
Andrzej Trafarski 8/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)