Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej 1000-FP23WZLP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1.Opracowania ogólne: historie literatury greckiej i rzymskiej oraz poszczególnych literatur narodowych w zakresie umożliwiającym odniesienie się do tematów wykładów i konwersatoriów
2. Opracowania szczegółowe:
Orygenes, Komentarz do „Pieśni nad pieśniami”;
J. Łojek, Wiek markiza de Sade.
H. Peyre, Co to jest romantyzm?
H. Peyre, Co to jest symbolizm?
Lew Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii. Przeł. i wstęp Cezary Wodziński. Warszawa 1987;
Zenon Przesmycki, Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej.
Nowa proza amerykańska, pod red. Z. Lewickiego

Metody dydaktyczne - inne: Wykład o charakterze podawczym z elementami dyskusji i nawiązywania do poprzednich treści
Literatura:

1. Teksty literackie wymienione w tematach wykładów i konwersatoriów

2. Opracowania ogólne (w zakresie umożliwiającym orientację w wyżej wymienionych zagadnieniach):

Szczegółowe opracowania poszczególnych lektur, przede wszystkim wstępy do BN

Ponadto:

M. Eliade, Mit wiecznego powrotu. Przeł. Krzysztof Kocjan. Warszawa 1998

Thore Zetterholm, Literatura świata. Ilustrowany przewodnik. Warszawa 1986

Historia literatury światowej pod red. Mariana Schulza. Kraków 2006

Historia literatury światowej, red. Tadeusz Skoczek. Bochnia-Kraków bdw.

Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine’a, Gdańsk 2009

3. Opracowania szczegółowe

A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Warszawa 1996, Tejże: Rozmów o Biblii ciąg dalszy. Warszawa 1996

M. Cystowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie

Bogusław Bednarek, Epos europejski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001

I. Watt, Narodziny powieści. Studia o Richardsonie, Defoe i Fieldingu. PIW, Warszawa 1973

L. Wiśniewska, Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury, Bydgoszcz 2009; rozdz. II 1: Łączność oraz rozdzielność mitów (i paradygmatów) w perspektywie sacrum; III 1 C. Postacie „Don Juana” Moliera w trybach mitów i paradygmatów, III 2 A Cztery postacie jednej Postaci w „Czekając na Godota” Samuela Becketta

Efekty uczenia się:

Student

W01

odwołując się do konkretnych dzieł literackich, definiuje podstawowe pojęcia z historii literatury europejskiej (z elementami amerykańskiej) (K_W02)

W02 poprzez poszczególne utwory reprezentatywne dla poszczególnych epok rozpoznaje i charakteryzuje podstawową problematykę oraz koncepcje światopoglądowe i egzystencjalne w literaturze powszechnej (K_W11)

U01 konstruuje w języku ojczystym (polskim) wypowiedzi pisemne i/lub ustne pozwalające mu ująć zagadnienia literackie, kulturowe i językowe związane z literaturą powszechną (K_U13)

K01 dostrzega wagę dziedzictwa kulturowego dla interpretacji własnego umiejscowienia w nim (K_K07)

K02 zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o literaturze powszechnej i polskiej i jej znaczeniu w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu więzi ponadnarodowych (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny:

na ocenę dostateczną:

W01 odwołując się do konkretnych dzieł literackich, definiuje podstawowe pojęcia z historii literatury europejskiej (z elementami amerykańskiej), U02 konstruuje w języku ojczystym (polskim) wypowiedzi pisemne i/lub ustne pozwalające mu ująć zagadnienia literackie, kulturowe i językowe związane z literaturą powszechną

na ocenę dobrą prócz w.w.

W02 poprzez pryzmat poszczególnych utworów reprezentatywnych dla poszczególnych epok rozpoznaje i charakteryzuje podstawową problematykę oraz koncepcje światopoglądowe i egzystencjalne w literaturze powszechnej

na ocenę bardzo dobrą

K01 dostrzega wagę dziedzictwa kulturowego dla interpretacji własnego umiejscowienia w nim

K02 zdaje sobie sprawę z konieczności integracji wiedzy o literaturze powszechnej i polskiej i jej znaczenia w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu więzi ponadnarodowych

Zakres tematów:

Pojęcie literatury powszechnej, światowej, europejskiej; rola mitów w jednoczeniu literatury i znaczenie wczesnych faz literatury dla późnych, jak modernizm i postmodernizm.

Stary i Nowy Testament: historia i teksty; gatunki literackie

Dramat, liryka i proza w Grecji i Rzymie: zarys problematyki

Opowieści Okrągłego Stołu – trzy tradycje kulturowe i trzy drogi człowieka w romansie rycerskim

Ariosta Orland szalony, czyli odrodzeniowa realizacja romansu rycerskiego; Camõensa Luzytanie, czyli nowa wizja ludzkiej drogi

Tassa Gofred, albo Jerozolima wyzwolona jako zwrot romansu rycerskiego w stronę baroku; Calderona Życie snem oraz dydaktyczny gatunek auto sacramental (Magia grzechu i in.) jako wyraz barokowej diagnozy poznawczej

Voltaire i przesłanie powiastki filozoficznej jako dydaktycznego gatunku oświecenia

Cierpienia młodego Wertera Goethego, czyli przesłanki samobójstwa idealisty a Faust jako wizja konstruktywna

Dwa rozumienia prawdy: Jaszczur i Eugenia Grandet Balzaka, czyli realizm jako zapis historii i przemian społeczeństwa oraz naturalizm jako zapis prawdy natury (Zoli Germinal i Nana – korzenie naukowe, filozoficzne i literackie a projekt etyczny; Ibsen, czyli apoteoza prawdy w Upiorach)

Estetyka (twórczość, piękno) kontra etyka (dobro). Nietzsche i antynomia wzorców indywidualnych oraz kulturowych (Narodziny tragedii z ducha muzyki oraz Tako rzecze Zaratustra); wartość piękna przeciwko wartości dobra (Wilde’a Portret Doriana Graya a dandyzm oraz dekadencki bunt przeciw naturze i zwrot ku chrześcijaństwu w Na wspak Huysmansa)

Powrót do mitów: Ulisses Joyce’a a Odyseja, mit Żyda Wiecznego Tułacza, odwołania do Shakespeare’a. Człowiek między biegunami mitów i paradygmatów w Czekając na Godota Becketta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 19
Lidia Wiśniewska 11/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)