Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości zarządczej 1400-Ek-FR35RZ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Maria Sierpińska, Bogusław Niedbała. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
2. Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej / pod red. Ireny Sobańskiej i Anny Szychty.Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005.
3. Menedżer w procesie decyzyjnym / Ireneusz Makowski.Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2000.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne podające:
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:
- ćwiczeniowa

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, analiza przypadków

Literatura:

1.Rachunkowość zarządcza, Jarugowa A., Kabalski P., Szychta A., Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2014.

2. Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada.

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2014.

3. Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I i III,, S. Sojak, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2015.

5. Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań /Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005.

Efekty uczenia się:

W1: zna metody analizy i wykorzystania danych ekonomicznych w rachunkowości zarządczej ( (K_W14), (K_W13))

U1: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i rachunkowości zarządczej oraz przepisy prawa w celu analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ( (K_U05), (K_U04), (K_U06))

K1: potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności z rachunkowości zarządczej i posługuje się rzetelną, wiedzą w tym zakresie ( (K_K01), (K_K04))

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z rachunkowości zarządczej w działaniach związanych z funkcjonowaniem jednostki gospodarczej (K_K07))

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: zestaw pytań

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie z konwersatorium.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

Istota, zakres i funkcje rachunkowości zarządczej. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza.

Informacje przychodowe,kosztowe i wynikowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rachunkowość zarządcza a decyzje operacyjne i strategiczne.

Kryteria klasyfikacji kosztów.

Funkcje i zastosowania rachunku kosztów standardowych i zmiennych w zarządzaniu.

Budżetowa metoda zarządzania.

Progi rentowności – kalkulacja, problemy decyzje z zastosowaniem progów

rentowności

Wykorzystanie progu rentowności do analizy kilku okresów.

Analiza progu rentowności w produkcji wieloasortymentowej.

Rachunek opłacalności projektów inwestycyjnych.

Analiza wrażliwości zysku.

Decyzje cenowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 101
Ewa Dziawgo 47/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)