Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie socjologiczne 1400-S23W-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Adorno T., Osobowość autorytarna, Warszawa 2010
Bauman, Z., Globalizacja, Warszawa 2006
Bauman Z., N owoczesność i Zagłada, Kraków 2009
Bauman, Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa 2007
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2008
Baudrillard J., Symulakry i symulacje, Warszawa 2005
Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005
Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004
Bourdieu P. , L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010
Coser F., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009
Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993
Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznej, Warszawa 1975
Eco U., Historia brzydoty, Poznań 2007
Eco U., Historia piękna, Poznań 2007
Eco U., Pięć pism moralnych, Kraków 2008
Elias N., Społeczeństwo jednostek, Warszawa 2008
Encyklopedia socjologii T. 1-4. Suplement, Warszawa 1998 - 2005
Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987
Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995
Foucault M., Nadzorować i karać, Warszawa 1998
Gadamer H. G., Aktualność piękna, Warszawa 1993
Garfinkel H., Studia z etnometodologii, Warszawa 2007
GiddensA., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001
GiddensA., Socjologia, Warszawa 2008
Glasser B.G., Strauss A.L., Świadomość umierania, Kraków 2016
Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981
Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007
Habermas J., Teoria i praktyka, Warszawa 1983
Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994
Levi-Strauss C., Elementarne struktury pokrewieństwa, Warszawa 2012
Levi-Strauss C., Myśl nieoswojona, Warszawa 1969
Luckann T., Berger P., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010
Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 2005
Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura, Warszawa 2000
Mead G. H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975
Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2003
Marton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.
Parsons T., System społeczny, Kraków 2009
Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972
Ricour P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985
Sztompka P., Kucia M. (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
Tilly Ch., Demokracja, Warszawa 2008
Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007
Wieviorka M., Dziewięć wykładów z socjologii, Kraków 2011
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: prace domowe
Literatura:

Borowik I., Mucha J. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Kraków 2015, tom 1-2

Jasińska-Kania A. i in. (op), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, tom 1-2

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

W_01 student zna podstawowe pojęcia i terminy socjologiczne

W_02 student zna podstawowe teorie i paradygmaty socjologiczne, ich autorów, badaczy

U_01 student potrafi analizować teorie socjologiczne

U_02 student potrafi opisywać rzeczywistość społeczną używając teorii socjologicznych, stosując metody coachingowe

K_01 student potrafi porozumiewać się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie socjologii, stosując metody coachingowe

Metody i kryteria oceniania:

udział w dyskusji, analiza tekstów, prace domowe

Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Teoria w socjologii.

2. Społeczeństwo – struktura, system, sieć.

3. Jednostka w społeczeństwie.

4. Kultura.

5. Konflikt vs. równowaga.

6. Ciągłość vs. zmiana.

7. Władza w społeczeństwie.

8. Demokracja vs. totalitaryzm.

9. Ciało.

10. Płeć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 11:45, sala 403
Marta Jaskulska 9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)