Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design management 1000-ISP-B35DM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kall J., Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2. Neumeier M., Odwracanie marki, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2017.
3. Tesławski M., Praktyka brandingu, Wydawnictwo Słowo i Myśli, Lublin 2017.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Kłeczek R., Sagan A., Kall J., Zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Wheeler A., Kreowanie marki. Przewodnik dla menedżerów marki, PWN, Warszawa 2010.

3. Tesławski M., Projektowanie strategii silnej marki, Wydawnictwo Słowo i Myśli, Lublin 2017.

Efekty uczenia się:

W1: Zna terminologię i podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania silną marką. K_W01, K_W02, K_W05

W2: Posiada wiedzę w zakresie prawnych aspektów zarządzania marką. K_W05, K_W06, K_W07, K_W10

W3: Ma wiedzę na temat zarządzania i specyfiki strategii marki na rynku instytucjonalnym. K_W01, K_W06, K_W11

U1: Posiada podstawowe umiejętności dokonania podziału i opisu narzędzi kształtowania silnej marki. K_U01, K_U02

U2: Wykorzystuje nabytą wiedzę w procesie kreowania marki przy zastosowaniu Internetu i nowoczesnych technologii. K_U02, K_U04, K_U05, K_U06

U3: Potrafi dokonać oceny zjawisk wpływających na kształtowanie silnej marki oraz podejmować decyzje związane z działaniami pozycjonowania marki. K_U01, K_U03, K_U06, K_U12

K01: Potrafi samodzielnie uaktualniać i rozszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania marką. Rozumie potrzebę rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną. K_K01, K_K03

K02: Wykazuje aktywność i wrażliwość. Potrafi znaleźć najlepsze rozwiązanie zgodnie z prawem, zasadami gospodarki i etyką zawodową. K_K04

K03: Umie współdziałać i chętnie uczestniczy w projektach zespołowych składających się ze specjalistów z różnych dziedzin i obszarów . K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Narzędzia kształtowania silnej marki. Produkt ( asortyment produktów, cechy funkcjonalne produktów, opakowanie, usługi wspierające produkt). Dystrybucja ( znaczenie ceny i dystrybucji, pojęcie dystrybucji, tworzenie kanałów dystrybucji, rozszerzona koncepcja kanału dystrybucji, gęstość dystrybucji, współpraca w zakresie dystrybucji). Cena ( decyzje dot. ceny produktów silnej marki, koszty pozyskania produktów, dostosowanie poziomu cen do zmian w otoczeniu, współpraca w kanale dystrybucyjnym z zakresie cen, nowe technologie płatności, osłabienie marki.

2. Promocja narzędziem kreowania silnej marki. Planowanie kampanii promocyjnej. Reklama jako narzędzie kreowania marki. Promocja sprzedaży. Lokowanie produktu lub marki. Sponsoring. Niestandardowe formy promocji. Public relations.

3. Zastosowanie Internetu w procesie kreowania marki. Wpływ Internetu i nowych technologii na zachowania nabywców. Rozwój Internetu a nowe możliwości w marketingu. Działania marketingowe w Internecie w zarządzaniu marką.

4. Programy lojalnościowe. Istota programów lojalnościowych. Proces tworzenia. Skuteczność programów lojalnościowych.

5. Marka w świecie znaków. Semiotyka. Obraz – linia, barwa, światłocień. Funkcje i formy ruchu w kreowaniu marki. Efekty dźwiękowe, głosowe i muzyka. Kompozycja. Intertekstualność, humor i erotyka jako czynniki perswazji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 19:45 - 21:15, sala 108
Filip Świtkowski 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)