Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych 1300-BHP23AOZ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura uzupelniająca: - Bukała B., Cieszkowski T., Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego, WSiP, Warszawa 2015.
- Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 2012.
- Strojny J., Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, Wyd. AGH, Kraków 2003
- Małgorzata Pośniak, Jolanta Skowroń-Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy (z książki BHP)
- Bogdan Rączkowski – BHP w praktyce
- Andrzej Uzarczyk – Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.
- Markiewicz H., Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych, WNT, Warszawa 2000.
- Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internet
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

 Bukała B., Cieszkowski T., Zagrożenia w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego, WSiP, Warszawa 2015.

 Markiewicz H., Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 2012.

 Strojny J., Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych, Wyd. AGH, Kraków 2003

 Małgorzata Pośniak, Jolanta Skowroń-Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy (z książki BHP)

 Bogdan Rączkowski – BHP w praktyce

Andrzej Uzarczyk – Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.

 Markiewicz H., Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych, WNT, Warszawa 2000.

 Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internet

Efekty uczenia się:

K_W21 – posiada wiedzę w zakresie analizy potencjalnych i zaistniałych skutków fizycznych zagrożeń bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z wykładu, Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu analizy i oceny zagrożeń fizycznych i chemicznych w zakresie przewidzianym w sylabusie; biegle odpowiada na pytania egzaminacyjne.

Ocena dobra: Student posiada dużą wiedzę z zakresu analizy i oceny zagrożeń fizycznych i chemicznych w zakresie przewidzianym w sylabusie; swobodnie odpowiada na pytania egzaminacyjne.

Ocena dostateczna: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu analizy i oceny zagrożeń chemicznychw zakresie przewidzianym w sylabusie; w stopniu podstawowym odpowiada na pytania egzaminacyjne.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

2. Zagrożenia elektryczne. Wypadki porażeń w ujęciu statystycznym.

3. Zagrożenia powstające przy eksploatacji urządzeń elektrycznych.

4. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka.

5. Ochrona przeciwporażeniowa.

6. Zagrożenia elektryczności statycznej.

7. Źródła pola elektromagnetycznego.

8. Ocena narażenia na pola i promieniowanie elektromagnetyczne.

9. Ochrona podczas pracy w polach elektromagnetycznych.

10. Ogólne zasady organizowania stanowiska pracy związanego z eksploatacją urządzeń elektrycznych.

11. Substancje toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, upośledzające funkcje rozrodcze-definicja, przykłady, oznaczenie w postaci rysunku.

12. Sposoby wchłaniania związków chemicznych: przez skórę, przez drogi oddechowe, przez przewód pokarmowy.

13. Ochrona zdrowia młodocianych przy pracach w narażeniu na czynniki chemiczne.

14. Prace uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet (szczególnie w ciąży i w okresie karmienia) w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

15. Ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki chemiczne: narażenie zawodowe, narażenie złożone, co powinna zawierać ocena narażenia zawodowego, wskaźnik ekspozycji, normatyw higieniczny, średnie stężenie ważone, narażenie złożone, profilaktyka medyczna.

16. Definicje: substancje chemiczne, preparat, substancje niebezpieczne i preparat niebezpieczny

17. Sposoby działania na człowieka substancji chemicznych (łączone działanie toksyczne substancji): niezależne, sumujące się, synergistyczne, wzmożone, antagonistyczne.

18. Rodzaje zatruć: ostre, przewlekłe, podostre.

19. Skutki działania szkodliwych czynników chemicznych na organizm człowieka: żrące/drażniące, uczulające, układowe, rakotwórcze.

20. Wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych szkodliwych: NDS, NDSCh, NDSP, NDN, DSB.

21. Podział związków rakotwórczych.

22. IOELV –definicja, etapy w procedurze ustalania wartości IOELV.

23. SCOEL.

24. Źródła informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem czynników chemicznych na stanowiskach pracy-karta charakterystyki substancji/preparatów chemicznych. Przeznaczenie karty charakterystyki (dla kogo).

25. REACH-definicja, elementy (filary).

26. Instytucje do ustalania norm dotyczących substancji chemicznych, ACSHH, SCOEL, IOE LV, BOELV, NOAEL, DNEL, IARC, WHO, Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych, Komputerowe Bazy Informacyjne (Toxline, Medline, ChemicalAbstracts).

27. Klasyfikacja substancji na podstawie toksyczności.

28. Etykiety- znakowanie i składowanie subst. i preparatów niebezpiecznych: opakowania, rurociągi, zbiorniki. Warunki przechowywania. Materiały, których nie powinno się przechowywać razem.

29. Transport substancji i preparatów niebezpiecznych, tablice ADR.

30. Kody działań ratowniczych.

31. Produkcja, obrót, stosowanie subst. niebezp: Kartoteka materiałowa, książka kontroli, zeszyt kontroli.

32. LD50, LC50.

33. TSP – Toksyczne Substancje Przemysłowe (czynniki, klasyfikacja gazów pod względem gęstości).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 12:30, sala 018
Joanna Liszkowska, Mariusz Winiecki 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)