Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa 1100-PrS11PP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 1999.
Kustra E., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Toruń 2000.
Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003.

Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
Literatura:

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa., Toruń 2006.

Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007.

Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa., Warszawa, 2003.

Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2008.

Jabłońska–Bonca J., Wprowadzenie do prawa, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

K_W3 Student definiuje podstawowe pojęcia nauki prawa oraz rozpoznaje zachodzące podczas tworzenia i stosowania prawa procesy.

K_W12 Student potrafi identyfikować problemy podczas stosowania norm prawnych oraz posiada wiadomości dotyczące relacji miedzy prawem a innymi systemami normatywnymi.

K_W15 Student zna oraz potrafi identyfikować problemy podczas stosowania norm prawnych związanych z poszanowaniem własności intelektualnej, w szczególności w zakresie prawa autorskiego.

K_U04 Student potrafi klasyfikować rodzaje norm i przepisów prawnych, które odnoszą się do analizowania ludzkich zachowań oraz diagnozowania uwarunkowań normatywnych i klasyfikacji norm przynależnych do danych gałęzi prawa.

K_U15 Student znajduje i klasyfikuje źródła prawa niezbędne do poznania treści norm prawnych oraz praktycznie wykorzystuje źródła prawa w analizie tekstów prawnych.

K_K01 Student jest przekonany o korzyściach zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności wynikających z znajomości źródeł prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test jednokrotnego wyboru (60% i powyżej poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny, 70% i powyżej ocena dostateczny plus, 80% i powyżej ocena dobry, 90% i powyżej ocena dobry plus, 95% i powyżej ocena bardzo dobry), aktywność (plus 0,5 oceny).

Zakres tematów:

1. Państwo – pojęcie, sposoby definiowania cechy i geneza państwa. Definiowanie państwa, jego cechy. Relacje miedzy prawem a państwem.

2. Charakterystyka nauk prawnych. Pojęcie prawa i jego funkcje. Problem definicji prawa. Prawo jako zespół norm postępowania. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcje pojmowania prawa.

3. Budowa normy prawnej oraz analiza jej części składowych

4. System prawa. Cechy formalne w prawie: spójność i zupełność. Luki prawne. Typy systemów prawa (system kontynentalny, system common law). Systemy konkretne, pionowa i pozioma systematyzacja prawa, prawo publiczne i prywatne.

5. Stosunek prawny – pojęcie i charakterystyka. Fakty prawne. Podmioty stosunku prawnego (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych) i przedmiot stosunku prawnego.

6. Źródła prawa: znaczenie materialne i formalne. Tworzenie prawa (prawo stanowione, kontraktowe, precedensowe, zwyczajowe). Podstawowe zasady techniki prawodawczej, Budowa tekstu prawnego. Publikacja i ogłoszenie aktu prawodawczego.

7. Wykładnia prawa (pojęcie, podział i model wykładni) Dyrektywy wykładni i ich rodzaje. Domniemania interpretacyjne.

8. Obowiązywanie, stosowanie i przestrzeganie prawa. Reguły kolizyjne, Pojęcie obowiązywania prawa; aspekt czasowy, terytorialny. Pojęcie przestrzegania prawa, Pojęcie stosowania prawa, typy stosowania prawa, Etapy stosowania prawa.

9. System źródeł prawa w Polsce. Praworządność.

10. Charakterystyka wybranych gałęzi prawa, zasady, podstawowe pojęcia i instytucje, cechy charakterystyczne, źródła (prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 138
Agnieszka Wedeł-Domaradzka 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)