Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki 1100-PrS11WDP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów naukowych, praca z książką
Literatura:

Samodzielnie zebrana literatura przedmiotu

Efekty uczenia się:

Zna podstawy filozofii i systemu nauk; potrafi określić miejsce i charakter nauk społecznych a w nich miejsce pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (w relacji wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii)- K_W01

Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego - K_W02

Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji społecznych - K_U05

Przygotowuje prace pisemne i ustne w języku polskim (oraz wybranym obcym) dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej; ujmuje swoją wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła – K_U15

Potrafi analizować treści przekazu medialnego i wykorzystywać go w działalności zawodowej – K_U17

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ocena stopnia osiągnięcia zamierzony efektów kształcenia nastąpi poprzez:

zaliczenie kolokwium z pojęć U05, W01, W02

przygotowanie ustnej prezentacji tekstu naukowego U15

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie programu kształcenia, zasad rozliczenia przedmiotu.

2. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin

3. Procesy edukacyjne i dyskursy edukacyjne jako przedmiot pedagogiki współczesnej. Dekader edukacyjny (kategorie pojęciowe, problematyka, patologie nadmiaru i niedoboru, wybrane badania).

4. Kolokwium z pojęć

5. Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych w pracy socjalnej (krytyczna analiza źródeł danych, informacji i wiedzy, rekonstrukcje, implikacje dla praktyki). Przygotowanie ustnej prezentacji (przed grupą) tekstu naukowego poruszającego wybrany problem społeczny.

Wykorzystanie metody Design thinking przy wskazywaniu problemów społecznych, możliwości ich rozwiązywania (Wdrożenie metody design thinking ma służyć zrozumieniu potrzeb innych ludzi, poszanowania punktu widzenia innych osób, uczenia myślenia i działania (stawiania otwartych pytań, aktywnego słuchania innych w grupie, pobudzania kreatywności opartej na współpracy).

Dobór materiałów według uznania prowadzącego konwersatoria- np. Czasopisma z listy MNiSW w bezpłatnym dostępie elektronicznym.

6. Rozliczenie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:30 - 11:00, sala 135
Amelia Krawczyk-Bocian 12/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)