Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo 1000-FP23NSŁ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dyszak A., Wstęp do słowotwórstwa w ramach gramatyki opisowej języka polskiego na studiach polonistycznych, [w:] ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne z. 40. Filologia Polska 17, s. 209-231, Bydgoszcz 1996
Lewe I., Rejter A., Gra w gramatykę. Ćwiczenia i materiały do gramatyki opisowej języka, Katowice 2002
Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 2000


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: obserwacja, analiza słowotwórcza wyrazów, praca z książką, indywidualna praca domowa
Literatura:

Dyszak A.S., Benenowska I., Od głoski do zdania, Cz. II. Ćwiczenia, roz. Słowotwórstwo, Bydgoszcz 2009

Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami pod red. W. Doroszewskiego i B. Wieczorkiewicza, t. I, warszawa 1968

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1979;

Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego, t.1,2 pod red. H. Jadackiej, Kraków 2001, t. 3,4 pod red. M. Skarżyńskiego, Kraków 2004

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach.

Warunki zaliczenia:

na ocenę dostateczną – student rozpoznaje formacje słowotwórcze i nazywa elementy ich budowy, określa funkcje formantów, odnajduje rdzeń w rodzinie wyrazów, rozróżnia kategorię słowotwórczą i typ słowotwórczy;

na ocenę dobrą – student rozpoznaje i nazywa formacje słowotwórcze, nazywa elementy ich budowy i uzasadnia swoje analizy, rozróżnia funkcje formantów i wiąże je z przykładami, odnajduje rdzeń w rodzinie wyrazów i rekonstruuje zależności między formacjami, rozpoznaje kategorię słowotwórczą i typ słowotwórczy w odpowiednich przykładach;

na ocenę bardzo dobrą – student ilustruje przykładami zjawiska słowotwórcze, rozpoznaje formacje słowotwórcze i nazywa elementy ich budowy, uzasadnia swoje analizy oraz formułuje wnioski, określa funkcje formantów w odpowiednich przykładach i uzasadnia swoje decyzje, odnajduje rdzeń w rodzinie wyrazów, rekonstruuje zależności między formacjami i ilustruje je graficznie; wskazuje różnice między kategorią słowotwórczą i typem słowotwórczym oraz konstruuje własne przykłady, wyjaśnia procesy słowotwórcze, a na ich podstawie ocenia i uzasadnia poprawność formacji słowotwórczych.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i tematyka ćwiczeń. Podstawowe pojęcia analizy słowotwórczej.

2. Analiza formacji słowotwórczych przyrostkowych.

3. Analiza formacji słowotwórczych przedrostkowych.

4. Analiza formacji słowotwórczych z interfiksem i posfiksem.

5. Analiza formacji słowotwórczych nieafiksalnych.

6. Analiza formacji słowotwórczych z konektywem i węzłem morfologicznym.

7. Analiza uniwerbizmów.

8. Kolokwium – budowa formacji słowotwórczych, typy i funkcje formantów.

9. Analiza imiesłowów i bezokoliczników jako formacji słowotwórczych.

10. Ćwiczenia w tworzeniu imiesłowów i bezokoliczników.

11. Analiza słowotwórcza form przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

12. Analiza słowotwórcza przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym.

13. Ćwiczenia w analizie gniazd słowotwórczych (rdzeń).

14. Ćwiczenia w tworzeniu gniazd słowotwórczych.

15. Kolokwium – analiza formacji należących do jednej rodziny wyrazów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 12:45, sala 11
Mirosława Wronkowska-Dimitrowa 7/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)