Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna 1400-Ek35AE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://aldonauzieblo.com/materialy-dla-studentow/analiza-ekonomiczna/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, M. Jerzemowska (red.), wyd. IV, PWE, Warszawa 2018
2. W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Gołębiowski G. (red.); Difin, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

W1: Posiada ogólną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (realizuje efekt K_W03)

W2: Zna metodyczne aspekty analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w szczególności metody i narzędzia oraz materiały źródłowe analizy danych ekonomicznych (realizuje efekt K_W09)

W3: Rozumie istotę i zasady prowadzenia analizy ekonomicznej oraz jej rolę w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa działającego we współczesnej gospodarce rynkowej (realizuje efekt K_W14)

U1: Potrafi, na podstawie danych źródłowych, prawidłowo zdiagnozować i ocenić zjawiska zachodzące w gospodarce rynkowej, w szczególności sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw w niej funkcjonujących (realizuje efekt K_U01)

U2: Posiada umiejętność analizy danych ekonomicznych przedsiębiorstwa w kontekście zewnętrznych uwarunkowań jego działalności gospodarczej (realizuje efekt K_U2)

U3: Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu analizy ekonomicznej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (realizuje efekt K_U05)

K1: Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego (realizuje efekt K_K01)

K2: Potrafi organizować pracę własną oraz posiada umiejętność pracy w zespole (realizuje efekt K_K02)

K3. Potrafi zastosować wiedzę ekonomiczną, w tym z zakresu analizy ekonomicznej, w praktyce gospodarczej (realizuje efekt K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu mogą przystąpić osoby posiadające zaliczenie konwersatorium. Egzamin pisemny, w formie testowej. Brak zwolnień z egzaminu.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 -0> - 2,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej: istota, zakres i przedmiot analizy ekonomicznej oraz materiały źródłowe

2. Metodyczne aspekty analizy ekonomicznej

3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

4. Analizy przyczynowa: metoda kolejnych podstawień, metoda logarytmowania, metoda reszty i inne

5. Analiza wskaźnikowa

6. Analiza piramidalna rentowności przedsiębiorstwa. Model analizy rentowności kapitału własnego Du Ponta.

7. Analiza wyniku finansowego

8. Analiza dyskryminacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 19
Agnieszka Szczepkowska-Flis 53/57 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)