Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość budżetowa 1400-Ek-FR35RB-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Finanse publiczne i prawo finansowe / red. nauk. Artur Nowak-Far ; aut. Małgorzata Frysztak, Dominik Gajewski, Agnieszka Mikos-Sitek, Robert Oktaba, Anna Partyka-Opiela, Piotr Zapadka.Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017.
2. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak. Warszawa : Oficyna a Wolters Kulwer business, 2010.
3. Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / red. Teresa Lubińska Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne podające:
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:
- ćwiczeniowa

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, analiza przypadków
Literatura:

1. Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak.

Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2013.

2. Zamknięcie ksiąg na koniec roku w jednostkach i zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostkach budżetowych / Anna Zysnarska.

Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.

3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego / Jadwiga Glumińska-Pawlic, Krystyna Sawicka. Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2002.

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. 2011 nr 298 poz. 1766), ISAP

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U. 2017, poz. 1911), ISAP

Efekty uczenia się:

W1: ma ogólną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w rachunkowości budżetowej (K_W07)

W2: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania oraz analizowania danych pozwalające opisywać procesy zachodzące w jednostkach gospodarczych (K_W09)

U1: potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując wiedzę z rachunkowości budżetowej oraz formułować możliwe strategie ich działania (K_U07)

U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu rachunkowości budżetowej oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych (K_U10)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w związku ze zmianami przepisów prawnych oraz otoczenia jednostki (K_K01)

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z rachunkowości budżetowej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (forma pisemna): zestaw pytań i zadań

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

wybrane zagadnienia finansów publicznych; zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych; specyfika rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych; zasady organizacji rachunkowości budżetowej; fundusze pomocowe Unii Europejskiej ; sprawozdawczość budżetowa i finansowa; kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 18:00 - 19:30, sala 19
Ewa Dziawgo 53/57 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)