Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kampanie komunikacyjne 1000-Pt-RPR35KK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Zaborowski Adam, Promując Polskę, Toruń 2018
Trout J., Trout o strategii,Warszawa 2005
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007
Szromnik A., Marketing terytorialny, Kraków 2007
Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody, Warszawa 2006

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Lusińska A., Kampanie społeczne w służbie publicznej, Warszawa 2019

Rose Ch., Jak wygrać kampanie. Komunikacja dla zmian, Łódź 2012

Witek Ewelina, Komunikacja wizualna. Nowoczesne narzędzia, Wrocław 2017

Szlachetna propaganda dobroci, red. P. Wasilewski, Kraków 2007

Ries A., Trout J., Wojujący marketing. Zwycięskie strategie i kampanie, Gliwice 2007

Człowiek i Społeczeństwo, red. W. Domachowski, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

Student:

W 01 Ma wiedzę na temat ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań prowadzenia kampanii komunikacyjnych

W 02 Ma wiedzę o zasadach prowadzenia kampanii komunikacyjnych w społeczeństwie obywatelskim w warunkach rozwiniętej demokracji

W 03 Dysponuje wiedzą o istocie rozwiniętej komunikacji w sferze publicznej

W 04 Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego

U 01 Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy kampanii komunikacyjnych na poziomie lokalnym i krajowym

U 02 Potrafi aktywnie tworzyć i realizować strategie komunikacyjne

U 03 Potrafi dostrzec i ocenić społeczne znaczenie szerokiego komunikowania w różnych aspektach życia społecznego i politycznego

U 04 Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego i potrafi taki przekaz wykorzystać w kampaniach komunikacyjnych

K 01 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny przy tworzeniu i realizacji kampanii komunikacyjnych

K 02 Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

Kampanie komunikacyjne - definicje i zakres

Strategie komunikacyjne – elementy i etapy realizacji

Analiza wstępna: analiza otoczenia, analiza sytuacji wyjściowej (w tym analiza dotychczasowych działań), analiza SWOT

Zasady tworzenia strategii komunikacyjnych: sformułowanie celów strategii, określenie grup docelowych, określenie planowanych działań, określenie narzędzi do realizacji działań

Zasady pisania strategii komunikacyjnych

Realizacja kampanii komunikacyjnych - analiza możliwości realizacji pod kątem narzędzi, zasobów, budżetu i harmonogramu

Charakterystyka cech szczególnych w wybranych kampaniach komunikacyjnych w Polsce i na świecie.

Ewaluacja - plan badania rezultatów działań przeprowadzonych w ramach kampanii komunikacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 16:15 - 17:45, sala 108
Wojciech Jurkiewicz 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)