Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne Azji, Afryki i Ameryki Południowej 1000-Pt-M23SPA-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: • Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice, red. K. Krzywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
• Kapsa I., Nowe ruchy społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemów politycznych, s. 231-246 [w:] Uczestnictwo polityczne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, red. K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski, Wyd. Athenae Gedanenses, Gdańsk 2017, ss. 275.
• Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim, red. J. Marszałek-Kawa, E. Kaja, Toruń 2015.
• Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, red. J. Marszałek-Kawa, K.J. Hernarska, Toruń 2015.
• Świat Arabski. Kultura i polityka, red. E. Machut-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa 2012.
• The Transformation of Central Asia States and Societies from Soviet Rule to Independence, ed. P. Jones Luong, Cornell University Press 2003.
• Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, red. J. Marszałek – Kawa, Toruń 2008.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem narzędzi e-learningu.
Literatura:

• Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Warszawa 2010.

• Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, t. 1 i 2, red. K.

Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa 2004.

• Czajkowska K., Diawoł-Sitko A., Systemy polityczne wybranych

państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.

• Held D., Modele demokracji, Kraków 2010.

• Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów

politycznych państw latynoamerykańskich, red. P. Łaciński,

Warszawa 2013.

• Sadiki L. Handbook of the Arab Spring: Rethinking Democratization, Routledge 2014.

• Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, red. R. Herbut, W. Baluk, Wrocław 2010.

• Zmiany polityczne w państwach arabskich, red. A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

SPAAAm_W01, SPAAAm_W02, SPAAAm_W03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Przedstawienie treści programowych i zasad zaliczenia zajęć. Omówienie podstawowej kategorystyki przedmiotu: pojęcie systemu politycznego i jego funkcje; ewolucja systemów politycznych w świecie; otoczenie systemu politycznego.

Ewolucja systemów politycznych na świecie.

Zasady ustrojowe współczesnych państw demokratycznych i autorytarnych.

Demokracje hybrydowe.

Transformacje ustrojowe na obszarze Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Typologie systemów politycznych państw Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

System polityczny i relacje dwustronne obu Korei.

System polityczny Indii – problemy polityczne, społeczne i gospodarcze.

Systemy rządów wybranych państw postradzieckich.

Systemy polityczne Iraku i Afganistanu w kontekście konfliktów zbrojnych.

Konsekwencje Arabskiej Wiosny dla systemu politycznego Syrii i pozostałych państw arabskich.

Specyfika regionu Ameryki Łacińskiej – konsekwencje dla systemów politycznych.

System polityczny Chile z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, a także sytuacji geopolitycznej w regionie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:15 - 17:45, sala 106
Izabela Kapsa 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)