Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design management 1000-ISP-B35DM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Baran G., Bąk J., 2017, Design thinking jako przestrzeń dla przełomowych innowacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 12, cz. 2 Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności, s. 233--246
Brown T., 2008, Design thinking, Havard Business Review, 6/2008
Brown T., Wyatt J., 2010, Design Thinking for Social Innovation, Stanford
Wszołek M., Grech M. (2016), Komentarz do wydania II [w:] T. Brown (2016), Zmiana przez design: Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Gawron G., 2015, „Design w terenie” – partycypacja lokalnych społeczności w procesie rewitalizacji, Studia Humanistyczne AGH, Vol 14, no.4, (2015), Wydawnictwa AGH, s. 57-72.
Jeran A., Muszyńska-Jeleszyńska D., 2017, Sztuka i miejskie przestrzenie poprzemysłowe - rewitalizacja dla sztuki i przez sztukę na przykładzie obiektów szlaku TeH2O, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 39, s. 175-190.
Muszyńska-Jeleszyńska D., Nadrzeczna przestrzeń publiczna. Bydgoskie inspiracje, 2016, [w:] Baranowski M., Cichocki P., Maraszkiewicz M., (red.), Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 141-152.
Sobol A., 2013, Design w przestrzeni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju, [w:] Kos. B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Zeszyty Naukowe nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 267-277.
Social Innovation Review, Leland Stanford Jr. University, Stanford.
http://gettingsmart.com/2013/11/ design-thinking-schools-emerging-movement-building-creative-confidence-you
http://designthinking.pl/
http://www.biblioteki.org/poradniki/design_thinking_czyli_myslenie_projektowe_w_bibliotekach.html#
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jak-design-napedza-innowacje/2h73yzr
http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/pl

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Best K., 2009, Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Brzozowski M., 2016, Paradoksy i problemy design management, Organizacja i Kierowanie, 2 (172), s. 11-22.

Brzozowski M., 2010, Istota design management, Studia Oeconomica Posnaniensia, 148, s. 13-23.

Brown T., 2016, Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Libron, Kraków/Wrocław.

Dziadkiewicz A., Maśloch P., 2013. Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu, Zarządzanie i Finanse, nr 4(2), s. 93-106.

Florida R. 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Piłat - Borcuch M., 2014, Socjologia designu, CeDeWe, Warszawa.

Rynio D., 2017, Niestandardowe rozwiązania zastosowania design thinking w programowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 467, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 91-101.

Wicher-Baluta A., 2013, Design jako narzędzie innowacji, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 179-190.

http://service-design.pl/toolbox/

https://www.pps.org/

https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/jak-przetworzyc-miejsce-podrecznik-kreowania-udanych-przestrzeni-publicznych/

Inne materiały przekazane przez prowadzącego - materiały projektowe, raporty, materiały prasowe i inne

Efekty uczenia się:

DM_W01 Ma podstawową wiedzę o podejściach do planowania i zarządzania w sferze publicznej skoncentrowanych wokół człowieka (użytkownika), zorientowanych na badaniu jego potrzeb (funkcjonalnych i emocjonalnych), wartości użytkowników, zrozumieniu problemów i dostarczeniu rozwiązań adekwatnych do potrzeb użytkowników (K_W05)

DM_W02 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie, metody i techniki w zakresie badania zjawisk innowacji i zarządzania sferą publiczną oraz tworzenia innowacji z wykorzystaniem designu jako źródła innowacji i przewagi konkurencyjnej organizacji oraz metodologii pracy projektowej.

DM_U01 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania designem oraz w interdyscyplinarnym środowisku pracy (zespole). Potrafi wykorzystywać narządzenia zarządzania designem, myślenia projektowego i technik kreatywnych do prezentacji i popularyzacji wypracowanych rozwiązań projektowych (innowacji) (K_U04)

DM_U02 Potrafi rozpoznawać zjawiska związane z designem jako źródłem innowacji i zarządzania designem w środowisku społeczno-gospodarczym oraz dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji, oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie rozwojowym. W tym kontekście potrafi także odpowiednio i merytorycznie uargumentować projekty innowacji społecznych z elementami metodyki myślenia projektowego (K_U08)

DM_K01 Rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania designem. Potrafi współpracować i pracować w zespołach interdyscyplinarnych, komunikować się w tym zespole, nawiązywać kontakty i budować relacje ze specjalistami z różnych obszarów i dziedzin wiedzy. Potrafi także dostosować się do wymagań zespołu i jest otwarty na poglądy innych osób (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie opisowej - zadanie problemowe, pytania otwarte.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

95 - 90> – 4,5

90 - 80> – 4,0

80 - 65> – 3,5

65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

Design management - teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia: pojęcia, założenia, cele, metodyka, zastosowanie/wdrożenie.

Design jako projektowanie obejmujące pięć kategorii: produkty, komunikację, informacje i interfejs, otoczenie, usługi

Design zorientowany na użytkownika – projektowanie zorientowane na użytkownika – badania jakościowe

Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu – istota design-u. Design jako narzędzie innowacji.

Proces tworzenie innowacyjnej usługi/produktu - od identyfikacji potrzeb użytkowników i wyzwań projektowych do sposobu komunikacji wypracowanych rozwiązań

Metodyki myślenia projektowego. Wykorzystanie metodyki myślenia projektowego w tworzeniu innowacji w sferze publicznej.

Metodyka design thinking - wprowadzenie teoretyczne do pracy warsztatowej.

Design management w sektorze usług publicznych/sferze publicznej - case study. Przykłady z zakresu projektowania innowacji społecznych, przestrzeni publicznej i strategii działania instytucji rządowych i pozarządowych itp.

Design partycypacyjny. Projektowanie partycypacyjne w przestrzeni publicznej - usługi publiczne i przestrzeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 301
Dominika Muszyńska-Jeleszyńska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)