Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki 1100-PrS11WDP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bibliografia zawarta w pracach stanowiących literaturę podstawową dla przedmiotu.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów naukowych, praca z książką.
Design thinking, elementy autoprezentacji i wystąpień publicznych
Konwersatoria (w razie konieczności) prowadzone przez Microsoft Teams
Literatura:

Samodzielnie zebrana literatura przedmiotu.

Czasopisma z listy MniSW w bezpłatnym dostępie elektronicznym.

Efekty uczenia się:

Potrafi scharakteryzować proces socjalizacji i jego przebieg w grupach pierwotnych. Wskazuje patologie nadmiaru i niedoboru występujące w procesach naturalnego wrastania jednostki, procesach celowościowych oraz uspołecznienia oraz ich przebieg w instytucjach edukacyjnych K_U05

Przygotowuje analizę tekstu naukowego (pisemną i ustną w języku polskim) dotyczącą problematyki społecznej. Wskazuje problemy występujące w praktyce edukacyjnej K_U15

Posiada umiejętność dokonania krytycznej analizy tekstów oraz przekazu medialnego, rozpoznaje formułowane pod adresem praktyki edukacyjnej wyzwania, problemy K_U17

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, potrafi wskazać problemy w pracy pracownika socjalnego K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: ustne/pisemne pracy indywidualnej K_U15, K_U17, kolokwium K_U05, aktywność na zajęciach K_K01

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie programu kształcenia, zasad rozliczenia przedmiotu.

2. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin

3. Procesy edukacyjne i dyskursy edukacyjne jako przedmiot pedagogiki współczesnej. Dekader edukacyjny (kategorie pojęciowe, problematyka, patologie nadmiaru i niedoboru, wybrane badania).

4. Kolokwium z pojęć

5. Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych w pracy socjalnej (krytyczna analiza źródeł danych, informacji i wiedzy, rekonstukcje, implikacje dla praktyki). Przygotowanie ustnej prezentacji (przed grupą) tekstu naukowego poruszającego wybrany problem społeczny.

6. Wykorzystanie metody Design thinking przy wskazywaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych. (Wdrożenie metody design thinking ma służyć zrozumieniu potrzeb innych ludzi, poszanowania punktu widzenia innych osób, uczenia myślenia i działania (stawiania otwartych pytań, aktywnego słuchania innych w grupie, pobudzania kreatywności opartej na współpracy).

Dobór materiałów według uznania prowadzącego konwersatoria- np. Czasopisma z listy MniSW w bezpłatnym dostępie elektronicznym.

7. Rozliczenie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 138
Amelia Krawczyk-Bocian 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)