Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do socjologii 1100-PrS11WDS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Berber P.L. (2002). Zaproszenie do socjologii. Warszawa Wyd. PWN
Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wyd. PWN
Kwaśniewicz W. (2002). Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa
Tillmann K.J. (2005). Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucje, uprzedmiotowienie. Warszawa: Wyd. PWN
Turowski J. (2000). Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
Sołtysiak T. (2005). Socjalizacja a zaburzenia w zachowaniach młodzieży (w:) T. Sołtysiak (red.), Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężenia. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
Sołtysiak T. (2017). Poczucie nierówności a zaburzenia w życiowych wyborach osób, (w:) Problemy opiekuńczo - wychowawcze nr 10
Sołtysiak T. (2014). Role matek "z oddali": co z dziećmi gdy matki przebywają za granicą (w:) Wychowanie Na Co Dzień, Tom 244, nr 1
Sołtysiak T. (2017). Kolejni "wujkowie" bądź "ciocie" w rodzinach ryzykiem zaburzeń socjalizacji dzieci (w:) Problemy opiekuńczo - wychowawcze, nr 6 (561)
Sołtysiak T. (2018). „Syn dilerował, brał, pił, kradł, dokonywał rozbojów, a ja?...” [w:] Wychowanie Na Co Dzień, Nr 4 (271)
Sołtysiak, T., Michalski J. (2020). Współczesna rzeczywistość społeczna ryzykiem zaburzeń dorosłych i socjalizacji młodego pokolenia [w:] T. Sołtysiak, M. Gołembowska (red. naukowa), Zachowania ryzykowne a zachowania patologiczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Szacka B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Wyd. Oficyna Naukowa

Giddens A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wyd. PWN

Giddens A. (2018). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wyd. PWN

Sztompka P. (2012). Socjologia, analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. ZNAK

Turowski J. (2000). Socjologia Wielkie struktury społeczne. Lublin Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL

Goodman, N. (2009). Wstęp do socjologii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Kłoskowska, A. (2020). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Golka S. (2013). Socjologia kultury. Warszawa: Wyd. Scholar

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, U04, K01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć - W01, W02, U03, U04, K01.

Egzamin 6 pytań otwartych i półotwartych sprawdzających efekty kształcenia - W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, U04, K01.

Zakres tematów:

1. Powstanie i rozwój socjologii jako nauki na tle innych nauk.

2. Przedmiot badań socjologii i stosowane metody na gruncie tej nauki wraz z ich charakterystyką oraz przedmiot i zakres badań innych nauk pomocnych w pracy socjalnej.

3. Funkcje socjologii jako nauki. Powiązania tych funkcji z funkcjami innych nauk pomocnych w pracy socjalnej.

4. Podstawy życia społecznego (warunki przyrodnicze, warunki społeczne, ekonomiczno- gospodarcze, polityczne, demograficzne i zdrowotne oraz-kulturowo – cywilizacyjne, a w nich indywidualne funkcjonowanie ludzi oraz grup i zbiorowości społecznych).

5.Człowiek jako istota: bio-fizjologiczna, psycho-intelektualna, społeczna i kulturowo-cywilizacyjna a wynikające z tego pozytywne oraz negatywne skutki, a także możliwości i ograniczenia płynące dla pracowników socjalnych.

6. Socjalizacja jednostki jej uwarunkowania (ogólne informacje o socjalizacji, szerokie i wąskie ujęcie socjalizacji, wzajemne oddziaływania otoczenia na jednostkę i jednostki na otoczenie z uwzględnieniem oddziaływań bezrefleksyjnych, tradycjonalnych, utylitarnych i płynących z tych faktów konsekwencji dla jednostki, otoczenia i podejmowanych oddziaływań w pracy socjalnej).

7. Wybrane komponenty środowiska i ich znaczenie w procesach socjalizacji.

8. Rodzina i jej znaczenie w życiu indywidualnym i społecznym. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, możliwości i ograniczenia w tym zakresie. Inne grupy społeczne wraz z ich charakterystyką.

9. Zbiorowości społeczne oraz więzi społeczne i ich istota- podstawowe zagadnienia. Zróżnicowania społeczne, nierówności społeczne i indywidualne oraz płynące z tego konsekwencje.

10. Instytucje społeczne i ich rola w życiu zbiorowym i indywidualnym.

11. Kultura- subkultury, podkultury - cechy wspólne i rozbieżne a kultura indywidualna ludzi.

12. Potrzeba znajomości środowiska społecznego w pracy socjalnej oraz konieczność pogłębiania, rozszerzania, wiedzy, umiejętności i kompetencji, aby móc pomóc ludziom szczególnej troski.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Teresa Sołtysiak 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)