Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnostyka pedagogiczna 1100-P1DPE-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Herzberg, M. (2015) Diagnozowanie postaw uczniów wobec zachowań agresywnych. Przegląd Pedagogiczny, nr 1, s. 152-167.
Hornowska E., Brzezińska A. I., Appelt K., Kaliszewska-Czeremska K. (2014) Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badań. (Część I, r. 3, Część III, r. 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Krajewska, K., Franczyk, A. (2005). Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami a zaburzeniami rozwoju. Kraków: Impuls, s. 54-58, 84-88, 119-124, 154-160 (arkusze obserwacyjne dzieci w wieku przedszkolnym).
Zabłocka M. (2009) Diagnozowanie rodzinnych uwarunkowań nieśmiałości. W: Deptuła M. (red.) Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza. Część 1. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PAPRAMEDIA, s. 149-166 – pytania do rozmowy z rodzicem.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca w małych grupach nad zadaniami zleconymi na zajęciach i dyskusja: opracowanie mapy myśli dotyczącej zasad etycznych i procedur prowadzenia badań z udziałem dzieci; analiza materiału diagnostycznego (nagrań wywiadów, zdjęć poglądowych) i ćwiczenia w projektowaniu postępowania diagnostycznego (budowaniu pytań do wywiadu i wskaźników do oceny warunków do rozwoju psychospołecznego dzieci i/lub ich efektów rozwoju). Pokaz i analiza gotowych narzędzi do badania warunków rozwoju psychospołecznego dzieci tworzonych im w różnych środowiskach.
Literatura:

Czub M. (2014) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat. (red). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych. Rozdziały: 1,2,4,5,6.

Deptuła M., Misiuk A. (2016) Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa: PWN. Rozdziały: 3, 5.

Deptuła, M. (2015). Poznawanie społecznego kontekstu rozwoju psychospołecznego uczniów w klasach IV-VI. Studia Edukacyjne, nr 37, s. 61-76.

Geller S. Król M. (2005) Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostyczym. W : Szustrowa, T. (red.) (2005). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aneks

Jarosz E., Wysocka E. (2006) Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. (r. 2, s. 29-48, r. 3, s. 51-76, r. 10, s. 314-321). Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mielcarek M., Ratajczak A. (2014) Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. W: A. I. Brzezińska (red), Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria IV – Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.

Misiuk, A. (2015). Porównanie procedur analizy wyników uzyskanych za pomocą klasycznej techniki Moreno. Przegląd Pedagogiczny, nr 1, s. 234-248.

Potorska A. (2016). Przegląd narzędzi do badania kontekstu rozwoju dzieci do lat trzech. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, tom 19, nr 4(76), s. 115-135.

Suchańska A. (2007) Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa: WAiP, Część III: rozdziały 2,3,4.

Szustrowa, T. (2005) Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Rozdziały 1,2,4.

Efekty uczenia się:

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego i przykładowe narzędzia badawcze możliwe do zastosowania w diagnozie warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym, w klasach I-III i IV-VIII. [K_W12]

W-3: Student zna zasady etyczne, których trzeba przestrzegać w badaniach diagnostycznych, zwłaszcza w badaniach z udziałem dzieci. [K_W19]

K-2: Student przygotowuje się na zajęcia, czyta zadaną literaturę, rozwiązuje problemy wskazane przez prowadzącego zajęcia i samodzielnie odkryte, wykonuje zlecone zadania w trakcie zajęć i poza nimi [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zadań w małych grupach zleconych przez prowadzącego. Kolokwium zawierające zadania przypisane do przewidzianych dla konwersatoriów efektów uczenia się. Zaliczenie kolokwium oznacza uzyskanie więcej niż 50% punktów przewidzianych dla danego efektu uczenia się.

Zakres tematów:

1.Rozwijanie wiedzy dotyczącej zasad etycznych prowadzenia badań z udziałem dzieci; rozwijanie umiejętności procedur badawczych z zachowaniem zasad etycznych.

2.Rozwijanie umiejętności budowania kontaktu diagnostycznego i prowadzenia rozmowy diagnostycznej.

3.Projektowanie planu diagnozy kontekstu rozwoju psychospołecznego dzieci w różnym wieku wychowujących się w różnych środowiskach w oparciu o teorię rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona oraz koncepcję rozwoju społecznego Anny I. Brzezińskiej.

3.1. Zastosowanie w projekcie diagnozy techniki wywiadu z rodzicami i/lub opiekunami dziecka; rozwijanie wiedzy w zakresie części wywiadu, zasad zadawania pytań; rozwijanie umiejętności budowania pytań i ich zadawania.

3.2. Zastosowanie w projekcie diagnozy kontekstu rozwoju psychospołecznego techniki obserwacji pośredniej i/lub bezpośredniej. Rozwijanie umiejętności doboru zmiennych do badania, kategorii obserwacji, budowania wskaźników i skali oceny – opracowanie scheduły obserwacyjnej.

4.Analiza gotowych narzędzi do diagnozy kontekstu rozwoju psychospołecznego dzieci w różnym wieku.

5.Wybrane techniki socjometryczne – Plebiscyt Życzliwości i Niechęci, Technika „Zgadnij kto?”. Zasady prowadzenia badań socjometrycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 14:30, sala 27 aula IT
Szymon Borsich 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)