Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielokulturowość Europy 1000-SM11WIE-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2004.
Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej , red. A. Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.
Współczesna edukacja kulturowa : oblicza - przemiany – perspektywy, red. A. Roguskiej, M. Danielak-Chomać, Siedlce 2010
Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red K. Golemo (i inni), Kraków 2006.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Dialog międzykulturowy a demokracja, red. M. Karasińska-Fendler, Łódź 2007.

Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.

Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves i M. Kułakowskiej, Kraków 2010

Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, red. H. Czakowska, M. Micińska, Bydgoszcz 2010.

Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, red. A. Sliz, M. Szczepański, Warszawa 2011.

Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. L. Dronga, W. Kalaga, Wrocław 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat złożoności występowania zjawisk i procesów społecznych w kontekście funkcjonowania wielu różnych kultur (K_W02)

W02 – przywołuje fakty i dane odnośnie struktury społecznej i narodowej społeczności europejskich (K_W03)

W03 – rozumie specyfikę struktury społeczno-narodowej poszczególnych państw europejskich (K_W03)

W04 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego państw europejskich, norm, prawidłowości i wydarzeń wpływających na świadomość i tożsamość współczesnych obywateli poszczególnych państw europejskich (K_W02, K_W03)

W05 – rozumie znaczenie i założenia polityki multikulturowości, różnice pomiędzy procesem integracji a asymilacji społeczności imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich wśród Europejczyków (K_W03)

W06 - opisuje i dyskutuje na temat problemów narodowościowych stanowiących wyzwania dla współczesnych rządów (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje i utrwala wiedzę na temat społeczności imigrantów i ich funkcjonowania w krajach europejskich (K_U03)

U02 – formułuje i wraża opinie poparte rzeczową argumentacja odnośnie skuteczności funkcjonowania polityki wielokulturowości w krajach europejskich (K_U04)

U03 – wyjaśnia i porównuje przyczyny w podejściu do różnorodności etnicznej i narodowej w krajach pozaeuropejskich np. Kanady, USA, czy Australii (K_U04)

U04 – wyraża opinie na temat spuścizny kulturalnej krajów mocno zróżnicowanych pod względem narodowościowym (K_U04)

U05 - zachęca innych do poznawania dziejów i bogatego dorobku kulturowego krajów niejednolitych pod względem narodowościowym (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w ocenianiu relacji między różnymi grupami narodowymi, kulturowymi i etnicznymi (K_K04)

K02 – ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wygłaszane poglądy (K_K04)

K03 – docenia i szanuje tradycję krajów różnorodnych pod względem narodowym, kulturowym, religijnym i etnicznym (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega kolokwium zaliczeniowe w formie testu. Skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%) dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny.

Zakres tematów:

Pojęcie wielokulturowości, wielonarodowości i etniczności, integracji, asymilacji, asocjacji, interkulturowości. Teoretyczne aspekty wielokulturowości. Wielokulturowość a państwo narodowe. Problemy tożsamości. Wielokulturowość w Europie a w Ameryce. Wielokulturowość w USA i Kanadzie. Europejska wielokulturowość i wielojęzyczność. Dialog międzykulturowy a demokracja. Wielokulturowość w zglobalizowanych świecie. Społeczeństwo wielokulturowe: wady i zalety. Prawa jednostki, prawa człowieka a wielokulturowość. Instytucje UE na rzecz dialogu międzykulturowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 8:55, (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)