Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design management 1000-ISP-B35DM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Best K., 2009, Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Brzozowski M., 2016, Paradoksy i problemy design management, Organizacja i Kierowanie, 2 (172), s. 11-22.
Brzozowski M., 2010, Istota design management, Studia Oeconomica Posnaniensia, 148, s. 13-23.
Brown T., 2016, Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Libron, Kraków/Wrocław.
Dziadkiewicz A., Maśloch P., 2013. Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu, Zarządzanie i Finanse, nr 4(2), s. 93-106.
Florida R. 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Piłat - Borcuch M., 2014, Socjologia designu, CeDeWe, Warszawa.
Rynio D., 2017, Niestandardowe rozwiązania zastosowania design thinking w programowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 467, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 91-101.
Wicher-Baluta A., 2013, Design jako narzędzie innowacji, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 179-190.
http://service-design.pl/toolbox/
https://www.pps.org/
https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/jak-przetworzyc-miejsce-podrecznik-kreowania-udanych-przestrzeni-publicznych/
Inne materiały przekazane przez prowadzącego - materiały projektowe, raporty, materiały prasowe i inne

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład w formie prezentacji multimedialnej, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych, szkoleń audio oraz literatury podstawowej i uzupełniającej.
Literatura:

Baran G., Bąk J., 2017, Design thinking jako przestrzeń dla przełomowych innowacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 12, cz. 2 Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności, s. 233--246

Brown T., 2008, Design thinking, Havard Business Review, 6/2008

Brown T., Wyatt J., 2010, Design Thinking for Social Innovation, Stanford

Wszołek M., Grech M. (2016), Komentarz do wydania II [w:] T. Brown (2016), Zmiana przez design: Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Gawron G., 2015, „Design w terenie” – partycypacja lokalnych społeczności w procesie rewitalizacji, Studia Humanistyczne AGH, Vol 14, no.4, (2015), Wydawnictwa AGH, s. 57-72.

Jeran A., Muszyńska-Jeleszyńska D., 2017, Sztuka i miejskie przestrzenie poprzemysłowe - rewitalizacja dla sztuki i przez sztukę na przykładzie obiektów szlaku TeH2O, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 39, s. 175-190.

Muszyńska-Jeleszyńska D., Nadrzeczna przestrzeń publiczna. Bydgoskie inspiracje, 2016, [w:] Baranowski M., Cichocki P., Maraszkiewicz M., (red.), Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 141-152.

Sobol A., 2013, Design w przestrzeni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju, [w:] Kos. B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Zeszyty Naukowe nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 267-277.

Social Innovation Review, Leland Stanford Jr. University, Stanford.

http://gettingsmart.com/2013/11/ design-thinking-schools-emerging-movement-building-creative-confidence-you

http://designthinking.pl/

http://www.biblioteki.org/poradniki/design_thinking_czyli_myslenie_projektowe_w_bibliotekach.html#

https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jak-design-napedza-innowacje/2h73yzr

http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/pl

Efekty uczenia się:

K_W05

K_W05

K_U04

K_U08

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy.

Podczas uczestnictwa w zdalnej formie zajęć na platformie MS Teams wymagane jest włączenie kamery, umożliwiające prowadzącemu kontakt wzrokowy ze studentem.

Zakres tematów:

[2 h] Zajęcia wprowadzające. Pojęcie design management jako nowej formy projektowania procesów i usług. Design: narzędzie strategicznej zmiany w biznesie. Wzornictwo jako narzędzie innowacji. Główne obszary działania designu: biznes, usługi publiczne, nauka.

[4 h] Definicja designu i jego rola w biznesie. Projektowanie produktu, usług, marki, modeli biznesowych, doświadczeń, interakcji. Nowa rola designu w biznesie. Projektowanie zorientowane na użytkownika. Zyski z projektowania zorientowanego na człowieka. Design thinking: orientacja na użytkownika, interdyscyplinarność, orientowanie na przyszłość, szybkie testowanie rozwiązań, iteracyjność.

[2 h] Serwis Design i projektowanie usług. Produkt jako punkt wyjścia do usługi. Badanie i testowanie usług. Sens projektowania usług.

[2 h] Design jako narzędzie innowacji. Innowacja jako połączenie kreatywności i designu. Źródło innowacji opartych o design. Strategie wdrażania innowacji. Innowacje w obrębie produktu. Innowacje w obrębie procesu. Innowacje marketingowe. Innowacje organizacyjne. Innowacja wartości i znaczenia. Znaczenie nietechnologicznych innowacji. Warunki sprzyjające zwiększaniu innowacyjności.

[2 h] Audyt i strategia wzornicza.

[2 h] Zyski z designu. Design management – case study.

[1 h] Zaliczenie w formie pisemnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Małgorzata Sikora-Gaca 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)