Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design management 1000-ISP-B35DM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Baran G., Bąk J., 2017, Design thinking jako przestrzeń dla przełomowych innowacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 12, cz. 2 Globalne i regionalne wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności, s. 233--246
Brown T., 2008, Design thinking, Havard Business Review, 6/2008
Brown T., Wyatt J., 2010, Design Thinking for Social Innovation, Stanford
Wszołek M., Grech M. (2016), Komentarz do wydania II [w:] T. Brown (2016), Zmiana przez design: Jak Design Thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Gawron G., 2015, „Design w terenie” – partycypacja lokalnych społeczności w procesie rewitalizacji, Studia Humanistyczne AGH, Vol 14, no.4, (2015), Wydawnictwa AGH, s. 57-72.
Jeran A., Muszyńska-Jeleszyńska D., 2017, Sztuka i miejskie przestrzenie poprzemysłowe - rewitalizacja dla sztuki i przez sztukę na przykładzie obiektów szlaku TeH2O, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 39, s. 175-190.
Muszyńska-Jeleszyńska D., Nadrzeczna przestrzeń publiczna. Bydgoskie inspiracje, 2016, [w:] Baranowski M., Cichocki P., Maraszkiewicz M., (red.), Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 141-152.
Sobol A., 2013, Design w przestrzeni publicznej w kontekście zrównoważonego rozwoju, [w:] Kos. B. (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Zeszyty Naukowe nr 136, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 267-277.
Social Innovation Review, Leland Stanford Jr. University, Stanford.
http://gettingsmart.com/2013/11/ design-thinking-schools-emerging-movement-building-creative-confidence-you
http://designthinking.pl/
http://www.biblioteki.org/poradniki/design_thinking_czyli_myslenie_projektowe_w_bibliotekach.html#
https://businessinsider.com.pl/lifestyle/jak-design-napedza-innowacje/2h73yzr
http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/pl
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia warsztatowe, dyskusja.
Indywidualne projekty studenckie związane z zarządzaniem designem (np. w formie prezentacji multimedialnych).

Literatura:

Best K., 2009, Design Management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Brzozowski M., 2016, Paradoksy i problemy design management, Organizacja i Kierowanie, 2 (172), s. 11-22.

Brzozowski M., 2010, Istota design management, Studia Oeconomica Posnaniensia, 148, s. 13-23.

Brown T., 2016, Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Libron, Kraków/Wrocław.

Dziadkiewicz A., Maśloch P., 2013. Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu, Zarządzanie i Finanse, nr 4(2), s. 93-106.

Florida R. 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Piłat - Borcuch M., 2014, Socjologia designu, CeDeWe, Warszawa.

Rynio D., 2017, Niestandardowe rozwiązania zastosowania design thinking w programowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 467, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 91-101.

Wicher-Baluta A., 2013, Design jako narzędzie innowacji, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, nr 4, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 179-190.

http://service-design.pl/toolbox/

https://www.pps.org/

http://service-design.pl/toolbox/

https://www.grupakmk.pl/park-slaski

https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/jak-przetworzyc-miejsce-podrecznik-kreowania-udanych-przestrzeni-publicznych/

Inne materiały przekazane przez prowadzącego - materiały projektowe, raporty, materiały prasowe i inne

Efekty uczenia się:

K_W05

K_W05

K_U04

K_U08

K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i obecność na ćwiczeniach. W przypadku zajęć zdalnych wymagane jest włączenie kamery, co ułatwi aktywne zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć on-line.

Projekt na zaliczenie uwzględniający następujące elementy:

1) przedstawienie wybranego produktu/usługi, 2) zaprezentowanie grupy badawczej i wyników internetowych badań ankietowych (min. 15 osób), 3) Efekt końcowy – zaprezentowanie ulepszonego produktu/usługi, opis i wizualizacja zastosowanych rozwiązań. Prezentacja projektów indywidualnych powinna zawierać elementy opisowe i graficzne.

Zakres tematów:

[1 h] Zajęcia wprowadzające. Omówienie indywidualnych projektów zaliczeniowych obejmujących projekt ulepszonego produktu bądź usługi. Wybór grupy docelowej, np.: osoby starsze, wykładowcy, studenci, kobiety, osoby z niepełnosprawnością. Wybór przestrzeni do realizacji projektu. Wybór specjalistów zaangażowanych w projekt (zespołu projektowego).

[2 h] Design management i design thinking w firmach: Apple, Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble, Starbucks. Design Management Europe Award.

[1 h] Design management i design thinking w polskich firmach na przykładzie: Swallow's Tail Furniture, SITAG Formy Siedzenia (Vank), NOTI, HUG The Stuff.

[1 h] FabLaby jako przykład realizacji idei design

[1 h] Duńska Drabina Designu w danych statystycznych dla obszaru UE

[1 h] Design management w przestrzeni publicznej: nowy urbanizm i otwarta architerktura jako przykład użytecznej innowacji.

[1 h] Town centre management jako przykład myślenia projektowego. Charakterystyka koncepcji, podstawowe założenia i przykłady.

[1 h] Inteligentne miasta przyjazne procesom demograficznym, m.in. starzeniu się. Case study sieci sklepów Wallgreens (USA) oraz inne.

[1 h] Bottomp-up – procesy projektowe z mieszkańcami – case study.

[1 h] Placemaking.

[1 h] Persona jako narzędzie budowania marki.

[2 h] Prezentacja projektów indywidualnych obejmujących zastosowanie design managemet i design thinking.

[1 h] Podsumowanie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Małgorzata Sikora-Gaca 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)