Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Młodej Polski 1000-FP23MP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej.
W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości.
W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski.
A.Hutnikiewicz, Młoda Polska.
Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej.
Obraz literatury polskiej. Literatura okresu Młodej Polski, t. 1- 4.
M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski.
M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski.
Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska.
K. Wyka, Modernizm polski, t. 1 i 2.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: -
Literatura:

Zob. Zakres tematów

Efekty uczenia się:

W01 Definiuje podstawowe terminy z zakresu literatury Młodej Polski (W_02)

W02 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy z zakresu literatury Młodej Polski (W_03)

U 01 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze z zakresu literatury Młodej Polski, kierując się wskazówkami opiekuna naukowegoi K_U03)

U02 Stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury polskiego modernizmu i języka literatury młodopolskiej (K_U04)

K01 Przyjmuje role konieczne do efektywnego współdziałania z grupą (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę przedmiotu składają się oceny uzyskane na podstawie:

- udziału w zajęciach,

- pracy zaliczeniowej,

- kolokwium dotyczącego znajomości tekstów omawianych na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Kazimierz Przerwa-Tetmajer

a) Dekadentyzm, estetyzm, erotyzm w poezji Tetmajera.

b) Pejzaże realne i idealne w poezji Tetmajera.

c) Tetmajer wobec konwencji poetyckich Młodej Polski.

Literatura:

K. Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968; K. Tetmajer, Wybór poezji. Wstęp i komentarz I. Sikora, Wrocław 1991.

K. Jabłońska, Kazimierz Tetmajer. Próba biografii, Kraków 1969.

A. Boleski, Ze studiów nad lirykami Kazimierza Tetmajera, „Prace Polonistyczne” s. VI, 1948.

M. Podraza-Kwiatkowska, „Wędrowiec przez pustki wieczyste”. O poezji K. Tetmajera, „Życie Literackie” 1968, nr 24; Kazimierz Tetmajer – metafizyk, „Ruch Literacki” 1986, nr 6.

J. Jakóbczyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Zbliżenia, Katowice 2000.

J. Bajda, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003.

P. Siemaszko, Od eskapizmu do epifanii. Kazimierz Przerwa-Tetmajer (I miałem chwilę…), [w:] Liryka Młodej Polski. Interpretacje. Red. B. Mazan, K. Badowska, Łódź 2017.

2. Jan Kasprowicz

a) Naturalistyczna koncepcja życia we wczesnej poezji Kasprowicza.

b) Kasprowicz a chrześcijaństwo.

c) Poezja Kasprowicza wobec konwencji literackich modernizmu.

Literatura:

J. Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. J.J. Lipski, Wrocław 1973.

J.J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878 – 1891, Warszawa 1967; Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa 1975.

K. Górski, Jan Kasprowicz. Studia, Warszawa 1977.

A. Hutnikiewicz, Hymny Jana Kasprowicza, Warszawa 1973.

W. Gutowski, Symbolika pasyjna w twórczości Jana Kasprowicza, [w:] Wśród szyfrów transcendencji, Toruń 1994.

3. Leopold Staff

a) Między dekadentyzmem i nietzscheanizmem.

b) Staff i neoklasycyzm.

c) Staff i franciszkanizm.

Literatura:

L. Staff, Wybór poezji, oprac. M. Jastrun, Wrocław 1985.

H. Pańczyk, Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa, Poznań 1960.

J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966.

I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965.

I. Maciejewska, Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, Warszawa 1973.

J. Sucharzewska, Staff i Nietzsche. [W zbiorze:] Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, Poznań 2002.

4. Bolesław Leśmian

a) Świat natury w poezji Leśmiana.

b) Natura – człowiek - Bóg.

c) Leśmian a Bergson.

Literatura:

J. Leśmian, Wybór poezji, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983.

J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. Próba przekroju. Warszawa 1964.

M. Głowiński, J. Sławiński, Studia o Leśmianie, Warszawa 1971.

S. Borzym, Leśmian: światopogląd poety, [w:] Bergson a przemiany..., Wrocław 1984.

M. Głowiński, Leśmian, czyli poeta jako człowiek pierwotny, [w:] Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981.

5. Tadeusz Miciński

a) Lucyferyzm Micińskiego.

b) Symbolika świata poetyckiego.

c) Miciński a preekspresjonizm.

Literatura:

T. Miciński, Wybór poezji, oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.

T. Miciński, Poematy prozą, oprac. W Gutowski, Kraków 1985.

W. Gutowski, Burzyciel świątyń i budowniczy nadgwiezdnych miast. O symbolice architektonicznej w twórczości Tadeusza Micińskiego, [w:] Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.

Studia o Tadeuszu Micińskim, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979.

6. Stanisław Przybyszewski

a) Ontogeneza Przybyszewskiego.

b) Poematy prozą jako wyraz przeświadczeń metafizycznych.

c) Problematyka etyczna dramatów Przybyszewskiego.

d) Symbolizm i preekspresjonizm w twórczości Przybyszewskiego.

Literatura:

S. Przybyszewski, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966.

S. Przybyszewski, Poematy prozą, oprac. G. Matuszek, Kraków 2003.

S. Przybyszewski, Śnieg; Złote runo.

K. Bartnicka, Stanisław Przybyszewski jako teoretyk sztuki, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 5.

H.I. Rogacki, Żywot Przybyszewskiego, Warszawa 1987.

E. Boniecki, Struktura „nagiej duszy”, Warszawa 1993.

W. Gutowski, Konstelacja Przybyszewskiego, Toruń 2008.

G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny, Kraków 2008.

7. Stanisław Wyspiański

a) Specyfika formalna dramatów Wyspiańskiego.

b) Wyspiański wobec tradycji romantycznej.

c) Symbolika dramatów Wyspiańskiego.

d) Rola mitu w dramatach Wyspiańskiego.

Literatura:

S. Wyspiański, Warszawianka; Wyzwolenie; Noc listopadowa.

S. Wyspiański, Dramaty t. 1 i 2, wstęp Z. Jakubowski, Kraków 1970.

J. Nowakowski, Wyspiański. Studia o dramatach, Kraków 1972.

T. Makowiecki, Poeta – malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1969.

M. Popiel, Wyspiański – mitologia nowoczesnego artysty, Kraków 2008.

8. Tadeusz Miciński (dramat)

Literatura:

T. Miciński, W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu; Kniaź Patiomkin, w: T. Miciński, Utwory dramatyczne. Wybór i opracowanie T. Wróblewska, Kraków 1996.

E. Rzewuska, O dramaturgii Tadeusza Micińskiego, Wrocław 1977.

F. Ziejka, Bizancjum modernistów. „W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego w kontekście literatury europejskiej o tematyce bizantyńskiej, [w:] Nasza rodzina w Europie, Kraków 1995.

9. Stefan Żeromski

a) Naturalizm wczesnej prozy S. Żeromskiego.

b) Etyczny wymiar prozy S. Żeromskiego.

c) Powieść historyczna S. Żeromskiego.

Literatura:

S. Żeromski, Wybór opowiadań, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1971.

S. Żeromski, Ludzie bezdomni.

S. Żeromski, Popioły, oprac. J. Paszek, Wrocław 1996.

A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987.

W. Borowy, O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1960.

10. Władysław Stanisław Reymont

a) Naturalistyczna koncepcja życia w prozie W.S. Reymonta

b) Obraz miasta przemysłowego i cywilizacji przemysłowej w prozie Reymonta.

c) Symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm. Modernistyczne koncepcje literackie w prozie Reymonta.

Literatura:

W. S. Reymont, Ziemia obiecana, oprac. M. Popiel, Wrocław 1996; Chłopi, oprac. A. Popławska, Kraków 2006.

K. Wyka, Próba nowego odczytania „Chłopów” Reymonta, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 2.

M. Popiel, Impresjonizm i ekspresjonizm w „Ziemi obiecanej” W.S. Reymonta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1980, z. 1.

11. Stanisław Brzozowski

a) S. Brzozowski wobec tradycji romantycznej.

b) Literatura - ideologia- praca - życie.

c) Tendencje społeczno-polityczne w prozie S. Brzozowskiego.

Literatura:

S. Brzozowski, Płomienie; Sam wśród ludzi.

J.Z. Maciejewski, W kłębowisku przeciwieństw. Obraz idei w prozie narracyjnej Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 1974.

M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981.

12. Wacław Berent

a) Tendencje dekadenckie w "Próchnie".

b) "Próchno" jako obraz i krytyka kultury popularnej.

c) Obraz miasta w "Próchnie" Berenta.

d) Wartości artystyczne powieści.

Literatura:

W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1979.

M. Hussakowska – Wyka, O „Próchnie” Wacława Berenta. [W zbiorze:] Z problemów literatury polskiej XX w., t. I, Młoda Polska, red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki, Warszawa 1965.

M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata?. O roli artysty na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka, Kraków 1975.

P. Siemaszko, Hertenstein, czyli drogi i bezdroża elitaryzmu.[ W zbiorze:] Z problemów prozy – powieść o artyście, Toruń 2006.

13. Tadeusz Miciński (powieść)

a) "Xiądz Faust" jako powieść inicjacyjna.

b) Metafizyczny i filozoficzny wymiar powieści Tadeusza Micińskiego.

Literatura:

T. Miciński, Xiądz Faust, oprac. W. Gutowski, Kraków 2008.

M. Kurkiewicz, W labiryntach konwencji. O prozie Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2004.

W. Gutowski, „Xiądz Faust”. Synteza - niedokonanie – „skok w przyszłość”, „Temat” 2006 nr 6-7.

J. Ławski, Erudycja – indywiduacja – inicjacja. O „Xiędzu Fauście” Tadeusza Micińskiego. [W zbiorze:] Z problemów prozy - Powieść inicjacyjna, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Toruń 2003.

14. Karol Irzykowski

a) Wymiar psychologiczny i filozoficzny "Pałuby" Karola Irzykowskiego.

b) Nowatorstwo artystyczne "Pałuby".

Literatura:

K. Irzykowski, Pałuba, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981.

K. Wyka, Wstęp do „Pałuby”, [w:] Młoda Polska, t. 2, Kraków 1977

K. Dąbrowska, Struktura artystyczna „Pałuby” Irzykowskiego, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki Humanistyczno – Społeczne, z.9, Filologia Polska IV.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Piotr Siemaszko 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)