Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów w szkole i placówkach pozaszkolnych 1100-P-OP23WRP-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Mazlish E., Faber A. (2016) Jak mówić do nastolatków, aby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Poznań: Media Rodzina
2. Nęcka E., Gruszka A., Orzechowski J., Szymura B. (2019). Trening twórczości. Sopot: Smak Słowa, rozdz.2, s. 39-82.
3. Pawluk-Skrzypek, Jurewicz M. (2013). Dziecko przewlekle chore w systemie ksztalcenia i wychowania: percepcja studentów kierunku pedagogika. Niepełnosprawność, 12, s. 148-159.
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Niepelnosprawnosc/Niepelnosprawnosc-r2013-t-n12/Niepelnosprawnosc-r2013-t-n12-s148-159/Niepelnosprawnosc-r2013-t-n12-s148-159.pdf
4. Pluta M. (2019). Funkcjonowanie biopsychospołeczne adolescentów z chorobą nowotworową i możliwości ich pedagogicznego wsparcia. Przegląd Pedagogiczny (1), s. 93-110.
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f9b51ee2-500a-4beb-b32a-6af7b61349c7
5. Rosenberg M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji. Kraków: Wydawnictwo MiND.
6. Stallard P. (2006/2021). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Zysk i Sk-a Wydawnictwo.
7. Strona Internetowa: Zespół Szkół nr 33. Szkoła Szpitalna w Bydgoszczy. https://zs33.bydgoszcz.pl/Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody kooperatywne
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja schematu budowy scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Praca w małych grupach; ćwiczenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, TUS, PBP, ćwiczenia w budowaniu kontraktu z grupą oraz odwoływania się do zasad grupowych – wypełnianie kart pracy, odgrywanie scenek.
Praca w małych grupach: opracowywanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Przeprowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych pod superwizją grupy i osoby prowadzącej przedmiot.
W razie konieczności odbywania zajęć przez internet - prezentacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych odbędzie się online.

Literatura:

1. Appelt K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP, s. 259-302.

2. Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków. W: A. Brzezińska (red). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP, s. 345-379.

3. Lasota A., Jońca D. (2021). Emocje. Komunikacja. Akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warszawa: Difin, rozdz. 1-3, s.13-50.

4. Maciarz A. (2006). Dziecko przewlekle chore: opieka i wsparcie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".

5. Rosenberg M.B. (2020 lub wcześniejsze wydania). Porozumienie bez przemocy. O języku życia. Warszawa: Czarna Owca.

6. Tempczyk – Nagórka Ż. (2017). Między odrzuceniem a akceptacją – w stronę komunikacji inkluzyjnej. Forum Pedagogiczne, nr 1, s.121-135.

7. Węglarz J., Bentkowska D. (2020). Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_fp_2017_1_09

Efekty uczenia się:

W-1 Student wie, jakie zmiany w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej zachodzą w okresie dorastania i jakie w związku z tym nastolatek może mieć trudności [K_W06].

U-3. Student potrafi zaprojektować zajęcia w klasie szkolnej dotyczące wspomagania rozwoju psychospołecznego adekwatnie do potrzeb uczniów biorących w nich udział [K_U04].

K-1 Student przyswoił sobie zasadę etyczną - przede wszystkim nie szkodzić - i przestrzega jej zarówno projektując zajęcia dla młodzieży (formułowanie celów, dobór treści) jak i prowadząc praktyczne zajęcia pod superwizją nauczyciela prowadzącego laboratoria [K_K05].

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena opracowanego scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą przygotowanego zgodnie z metodyką zajęć opiekuńczo-wychowawczych [W-1; U-3].

2. Obserwacja i ocena poprawności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z młodzieżą pod superwizją prowadzącego zajęcia; ocena poprawności informacji zwrotnej udzielonej przez student dotyczącej zajęć prowadzonych przez niego oraz innego studenta [K-1]

Ocena opracowanego scenariusza oraz przeprowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z metodyką zajęć opiekuńczo-wychowawczych pod superwizją grupy oraz prowadzącej zajęcia.

Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w trakcie laboratoriów.

Bilans godzin pracy własnej studenta:

Liczba godzin: 30

1. Przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych

2. Samodzielna analiza literatury

3. Wykonywanie ćwiczeń i zadań na zajęciach w małych grupach.

4. Projektowanie scenariusza zajęć opiekuńczo -wychowawczych.

5. Przeprowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w trakcie laboratoriów i superwizja innych grup prezentujących.

Zakres tematów:

1. Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych– nabywanie kompetencji emocjonalnych przez uczniów, doświadczanie emocji trudnych, piramida umiejętności społecznych.

2. Praca w grupie jako forma wspomagania rozwoju psychospołecznego – istota pracy w grupie, procesy grupowe, metody i techniki wykorzystywane w pracy z grupą, zawieranie kontraktu grupowego i jego egzekwowanie.

3. Rozwijanie wiedzy dotyczącej empatycznego słuchania i mówienia, rozwijanie umiejętności interpersonalnych (aktywne słuchanie, komunikat Ja), elementy treningu umiejętności społecznych.

4. Porozumiewanie się z dzieckiem/nastolatkiem podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych z zastosowaniem elementów Porozumienia Bez Przemocy Rosenberga.

5. Zasady budowania scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą –prezentacja schematu budowy scenariusza.

6. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów w szkole szpitalnej – funkcjonowanie szkoły oraz działania wspomagające rozwój psychospołeczny uczniów chorych.

7. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego w praktyce - przeprowadzenie w grupie laboratoryjnej, przygotowanych przez studentów scenariuszy zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie umiejętności obserwowania przebiegu zajęć i udzielania informacji zwrotnej. Analiza poszczególnych etapów realizacji scenariusza i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się trudności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 126
Magdalena Pluta 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)