Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo 1000-FP23NSŁ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dokulil M., Teoria derywacji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979
Dyszak A., Wstęp do słowotwórstwa w ramach gramatyki opisowej języka polskiego na studiach polonistycznych, [w:] ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne z. 40. Filologia Polska 17, s. 209-231, Bydgoszcz 1996

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład zdalny, prezentacja multimedialna, praca studenta z podręcznikiem
Literatura:

Dyszak A.S., Benenowska I., Od głoski do zdania, Cz. I. Wiadomości, roz. O wyrazie, Bydgoszcz 2009

Gramatyka współczesnego języka polskiego pod red. S. Urbańczyka, Morfologia, Warszawa 1984 (lub wydanie późniejsze: Morfologia t. 2, Warszawa 1998)

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1984

Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

- wiedza

student definiuje terminy i pojęcia słowotwórcze, rozpoznaje leksemy podzielne słowotwórczo, wymienia elementy budowy formacji słowotwórczych, identyfikuje typy formantów, charakteryzuje funkcje formantów, opisuje słowotwórstwo jako dział gramatyki i podsystem języka, wyjaśnia jego rolę w komunikacji językowej

- umiejętności

student analizuje i porównuje budowę różnych formacji słowotwórczych, interpretuje formacje nietypowe, wyjaśnia zjawiska zachodzące w procesie derywacji, znajduje przykłady poznanych zjawisk w tekstach, wyjaśnia rolę systemu słowotwórczego w porozumiewaniu się

- kompetencje społeczne

student dostrzega w formacjach słowotwórczych dziedzictwo kulturowego kraju, docenia rolę słowotwórstwa w komunikacji językowej i w budowaniu tożsamości narodowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Metoda oceniania: trzy kolokwia pisemne (sukcesywnie - po zakończeniu odpowiednich cyklów wykładów).

2. Kryteria oceniania:

- na ocenę dostateczną

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje szczegółowe procesy słowotwórcze, definiuje podstawowe pojęcia słowotwórcze;

- na ocenę dobrą

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje szczegółowe procesy słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi;

- na ocenę bardzo dobrą

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje i wyjaśnia szczegółowe procesy słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi, podaje dodatkowe informacje z podręczników.

Zakres tematów:

Słowotwórstwo jako dział morfologii i podsystem systemu morfologicznego.

Leksemy niepodzielne i podzielne słowotwórczo.

Ogólna struktura formacji słowotwórczych (temat słowotwórczy i formant).

Pochodność diachroniczna a synchroniczna (motywacja)

Kierunki motywacji słowotwórczej.

Typy formantów.

Funkcje formantów.

Formacje z konektywem i formacje z węzłem morfologicznym.

Formacje motywowane wieloma podstawami (wyrazy złożone, uniwerbizmy i skrótowce).

Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Aspekt czasownika jako kategoria słowotwórcza.

Budowa słowotwórcza imiesłowów i bezokoliczników.

Rzeczowniki odczasownikowe (formacje orzeczeniowe i podmiotowe).

Rzeczowniki odprzymiotnikowe (formacje orzeczeniowe i podmiotowe).

Słowotwórcza klasyfikacja leksemów.

Kategoria i typ słowotwórczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:45 - 13:30, (sala nieznana)
Andrzej Dyszak 6/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)