Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy ergonomii i BHP 1300-Inf11EEiBHP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wieczorek St.,Ergonomia,TARBONUS,Kraków-Tarnobrzeg,2014
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pra-cy(t.j.Dz.U.2018)

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody problemowe
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Wykłady, prezentacja multimedialna,dyskusje
Literatura:

Horst W.M.,Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,Wprowadzenie,WPP,Poznań 2011

Koradecka D.(red.)Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T.I i II,CIOP,W-wa 1999,

Rączkowski B.,BHP w praktyce,ODDK,Gdańsk 2017

Efekty uczenia się:

W1.Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie podstaw ergonomii i jej zadań. (KW_14)

W2.Ma uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. (KW_14)

W3.Zna środowisko materialne stanowiska pracy.(KW_14)

U1.Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz ustawodawstwa. (KU_01)

U2.Potrafi zastosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej.(KU_24)

U3.Potrafi zastosować zasady bhp na stanowisku pracy.(KU_24)

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładów przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę teoretyczną wyniesioną z wykładu. Ocena z modułu zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych w wyniku napisanego testu teoretycznego wg przyjętego kryterium.

Zakres tematów:

Pojęcie ergonomii; elementy składowe ergonomii; podstawy prawne; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; zasady ergonomii ;ergonomia w projektowaniu maszyn i stanowisk pracy; proces projektowania bezpiecznego stanowiska pracy; kształtowanie struktury przestrzennej; regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywana pracą(obowiązki pracodawcy i pracownika);czynniki niebezpieczne ,szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy; profilaktyczne badania lekarskie i ich rodzaje; techniczne bezpieczeństwo pracy; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; zasady udzielania pomocy przed medycznej; ochrona przeciwpożarowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Zbigniew Dziamski 92/106 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)