Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia i geomorfologia 1200-OS11GIG-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Allen P.A., 2000, Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, PWN Książkiewicz M., 1979: Geologia dynamiczna. Wydawnictwa
geologiczne.
Jaroszewski W.,, Marks L., Radomski A., 1985, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja
Literatura:

Mizerski W., 2006 - 2010: Geologia dynamiczna. WN PWN

Mizerski W., Orłowski S., 2005, Geologia historyczna, WN PWN

Efekty uczenia się:

W01 - charakteryzuje najważniejsze pojęcia i procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi.

U01 – rozpoznaje podstawowe skały i minerały skorupy ziemskiej i określa ich pochodzenie.

K01 - potrafi uczyć się samodzielnie oraz współpracować i uczyć się razem z innymi osobami w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę są: egzamin pisemny w formie testu i dwóch pytań opisowych.

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Geologia i geomorfologia jako dyscypliny naukowe. Przedmiot i zakres badań, kierunki badań i podział geologii i geomorfologii.

2. Powstanie i budowa Wszechświata.

3. Budowa Ziemi. Tektonika płyt litosfery.

4. Główne rysy ukształtowania powierzchni Ziemi. Klasyfikacja form. Formy planetarne, rzeźba krawędzi kontynentów i den oceanów.

5. Procesy endogeniczne. Diastrofizm: trzęsienia ziemi, pionowe ruchy skorupy ziemskiej, poziome ruchy skorupy ziemskiej, ruchy orogeniczne. Magmatyzm: plutonizm i wulkanizm. Metamorfizm.

6. Procesy egzogeniczne – wietrzenie. Uwarunkowania wietrzenia fizycznego, chemicznego i

biologicznego.

7. Procesy egzogeniczne – erozja: eoliczna, rzeczna, lodowcowa. Transport i akumulacja osadów.

8. Procesy egzogeniczne – działalność wody na stokach. Powierzchniowe ruchy masowe i ich

uwarunkowania geologiczne i klimatyczne, geomorfologiczne i antropogeniczne.

9. Działalność wody na stokach. Spływ powierzchniowy, śródpokrywowy, sufozja. Erozja wąwozowa. Denudacja chemiczna.

10. Procesy i formy fluwialne. Erozja, transport i akumulacja rzek. Typy koryt rzecznych.

11. Formy rzeźby uwarunkowane budową geologiczną. Zależności rzeźby od odporności skał na wietrzenie. Formy skalne, ostańce. Rzeźba obszarów o budowie płytowej, krawędziowej.

12. Procesy i formy krasowe. Proces krasowienia. Kras powierzchniowy. Kras podziemny.

13. Procesy i formy glacjalne, środowisko peryglacjalne. Zlodowacenia na Ziemi. Typy lodowców. Rozwój, termika i dynamika lodowców. Erozja glacjalna. Akumulacja glacjalna.Procesy i formy glacjofluwialne. Niwacja. Wieloletnia zmarzlina na Ziemi. Formy ze spękania, pęcznienia i sortowania mrozowego gruntu. Termokras i termoerozja.

14. Wpływ człowieka na ukształtowanie powierzchni Ziemi. Rzeźba antropogeniczna i skutki

antropogenicznych przeobrażeń rzeźby terenu.

15. Początki życia na Ziemi. Pojawienie się człowieka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 16:15 - 17:45, (sala nieznana)
Zbigniew Śnieszko 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)