Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy techniki wokalnej 1600-EA11ET-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: St.Moniuszko- Pieśni wybrane
F.Chopin- Pieśni
Arie starowłoskie
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny. W ramach zajęć stosowane są metody: podające (wykład, objaśnienie i pogadanka), eksponujące (pokaz, ekspozycja), problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie muzyczne). W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studenta - dyskusja, analiza, analiza materiałów źródłowych.
Literatura:

• N. Vaccai – Praktyczna metoda śpiewu (nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

• G. Concone – Ćwiczenia głosowe (wybór)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• K1_W02 Zna repertuar muzyczny w odniesieniu do poszczególnych epok stylistycznych

• K1_W04 Zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole

• K1_W06 Ma niezbędne informacje zawarte w specjalistycznej literaturze muzycznej

• K1_W11 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w stopniu podstawowym

• K1_W12 Posiada wiedzę z zakresu budowy, higieny i posługiwania się aparatem głosowym

UMIEJĘTNOŚCI:

• K1_U05 Potrafi przygotować i wykonać utwory wokalne/wokalno-instrumentalne/instrumentalne reprezentujące różne style muzyczne

• K1_U13 Potrafi identyfikować problemy emisji głosu/techniki instrumentalnej/dyrygenckiej/techniki ruchu oraz aplikować odpowiednie ćwiczenia

• K1_U14 Potrafi doskonalić własny warsztat wokalny/instrumentalny/dyrygencki/ruchowy poprzez samodzielna pracę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

• K1_K05 Wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań

• K1_K17 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich doskonalenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie kolokwium, warunkowane obecnością i aktywnością

na zajęciach (ćwiczeniach)

• Czynny udział w zajęciach,

• Udział w koncertach na terenie Uczelni i poza nią

• Znajomość repertuaru przygotowywanego na zajęciach

• znajomość wszystkich problemów realizowanych przez przedmiot

Zakres tematów:

Program nauczania przedmiotu dostosowany jest do indywidualnych warunków głosowych i umiejętności studenta.

1. Poznanie warunków głosowych studenta i jego predyspozycji do śpiewania. Przedstawienie podstawowych zasad umożliwiających prawidłową emisję głosu

2. Prawidłowa postawa śpiewaka, typy oddychania, ewentualna korekta aparatu

artykulacyjnego – ćwiczenia

3. Język włoski w śpiewie, zasady wymowy, tłumaczenie tekstów ćwiczeń obowiązujących w semestrze I i II- przygotowanie do interpretacji wokalnej

4. Artykulacja samogłosek w śpiewie i sposoby wyrównania ich barwy, na przykładzie ćwiczeń Vaccai’a nr 2 i 3

5. Sposoby artykułowania spółgłosek w celu uzyskania idealnego legato , rola miękkiego ataku dżwięku w śpiewie staccato –ćwiczenia nr 4 i 5 Vaccai’a i inne

6. Rozwijanie skali głosu, rezonansu, wyrównywanie rejestrów głosu - ćwiczenie nr 7 Vaccai’a i inne

7. Problemy wokalno-intonacyjne występujące w ćwiczeniu nr 8 i innch Vaccai’a

8. Zanalizowanie problemów wokalno- muzycznych , interpretacyjnych wybranej arii starowłoskiej lub pieśni

Samokontrola w śpiewie: analiza słuchowa jakości brzmienia głosu, kontrola sposobu oddychania, ekonomicznego operowania oddechem, ilości branego powietrza w zależności od długości frazy, doskonalenie interpretacji wykonywanych ćwiczeń Vaccai’a i innych utworów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 19:15, Budynek główny, sala 245
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:45 - 16:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
3 każdy czwartek, 10:00 - 10:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:45 - 11:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
5 każdy czwartek, 11:30 - 12:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Katarzyna Matuszak-Gołda 2/2 szczegóły
6 każdy czwartek, 15:00 - 15:45, Budynek główny, sala 245
Katarzyna Matuszak-Gołda 1/2 szczegóły
7 każda środa, 19:15 - 20:00, Budynek główny, sala 245
Anna Federowicz 2/2 szczegóły
8 każdy poniedziałek, 19:00 - 19:45, Budynek główny, sala 245
Anna Federowicz 2/2 szczegóły
9 każdy poniedziałek, 20:00 - 20:45, Budynek główny, sala 245
Anna Federowicz 2/2 szczegóły
10 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:00, Budynek główny, sala 245
Anna Federowicz 2/2 szczegóły
11 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:00, Budynek główny, sala 245
Anna Federowicz 2/2 szczegóły
12 każda sobota, 8:45 - 9:30, Budynek główny, sala 245
Anna Wilk 1/2 szczegóły
13 każdy poniedziałek, 9:00 - 9:45, Budynek główny, sala 245
4/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)