Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kraje bałkańskie w stosunkach międzynarodowych 1000-SM11KBSM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Čolović I., Polityka symboli : eseje o antropologii politycznej, Kraków 2001.
Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007.
Gołembski F., Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.
Jelavich B., Historia Bałkanów. T. 2, Wiek XX, Kraków 2005.
Jezernik B., Dzika Europa : Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007.
Tanty M., Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne, Warszawa 2003.
Zieliński B. (red.), Wokół Macedonii : siła kultury - kultura siły, Poznań 2002.

Kolekcja Bałkańska w Bibliotece Głównej UKW (ok. 150 pozycji)

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Literatura:

Bałkany zachodnie w kontekście rywalizacji Chin, Rosji, Turcji i UE, https://warsawinstitute.org/wp-content/uploads/2018/11/balkany-zachodnie-ue-turcja-rosja-chiny-raport-specjalny-warsaw-institue.pdf

Baurski J., Bałkany Zachodnie na drodze ku zjednoczonej Europie, Warszawa 2002.

Nowak-Far A. (red.), Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, Warszawa 20012.

Ramet S.P. (red.), Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2012.

Wojna hybrydowa Rosji na Bałkanach Zachodnich, https://warsawinstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/Wojna-hybrydowa-Rosji-na-Ba%C5%82kanach-Zachodnich-Raport-Specjalny-Warsaw-Institute.pdf

Zacharias M.J. Komunizm, federacja, nacjonalizmy, Warszawa 2010.

https://warsawinstitute.org

https://www.stratfor.com/

geopolityka.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - Wie, jakie znaczenie w historii oraz współcześnie mają państwa bałkańskie. Zna przyczyny z zakresu różnych nauk, które to powodują. Wie, jakie wydarzenia i procesy ukształtowały region, determinanty, które sprawiają, że Bałkany leżą w kręgu zainteresowania mocarstw światowych.

W02 - Wie, dlaczego sytuację na półwyspie określa się mianem "kotła". Potrafi zinterpretować bardziej skomplikowane czynniki mające na to wpływ, określić różnice w rozwoju ekonomicznym, zróżnicowanie religijne, społeczne dzisiejszych państw bałkańskich i jego wpływ na współczesną politykę państw.

Umiejętności:

U01 - Potrafi zinterpretować znaczenie i perspektywy, ale i zagrożenia, jakie stoją przed państwami półwyspu. Także dotrzeć do różnej proweniencji źródeł o charakterze bardziej eksperckim.

U02 - Potrafi sklasyfikować i określić interesy państw bałkańskich, ich dążenie i drogę do UE, w tym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poszczególne państwa są na różnym poziomie integracji. Potrafi poprzeć argumentami, kiedy będzie możliwe wstąpienie poszczególnych państw do Wspólnoty. Także, określić interesy innych mocarstw, w tym Chin i Rosji.

Kompetencje:

K01 - Jest w stanie na podstawie zdobytej wiedzy identyfikować problemy poszczególnych państw bałkańskich na podstawie informacji z różnych stron, jednocześnie będąc świadomym, że niektóre ośrodki informacyjne są nośnikami wiedzy tendencyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Referat: polegać ma na zorganizowaniu dyskusji dla wszystkich obecnych studentów na wybrany przez siebie problem dotyczący przedmiotu

bdb - student prezentuje informacje tylko wspierając się notatkami (posiada jedynie plan wystąpienia), omawia temat "z pamięci". Wywód logiczny i spójny. W prezentacji odpowiednia ilość informacji, slajdy przejrzyste

db - student w dużym zakresie wspiera się notatkami, prezentacja nie jest do końca czytelna, umiarkowany kontakt ze słuchaczami

dst - student prawie wyłącznie opiera się na notatkach, prezentacja jest nieprzejrzysta, brak kontaktu ze słuchaczami

Zakres tematów:

1. Bałkański kocioł – religie, mniejszości, zaszłości

2. Geopolityczny wymiar Bałkanów współcześnie

3. Wojny w byłej Jugosławii i ich wpływ na stosunki międzynarodowe w regionie

4. Casus Kosowa

5. Bałkany Zachodnie

6. UE a Bałkany, proces integracji państw bałkańskich z UE

7. Interesy mocarstw na Bałkanach – USA, Chiny, Rosja, Turcja, Arabia Saudyjska

8. Przyszłość Bałkanów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:45 - 12:30, sala 107
Paweł Wawryszuk 14/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)