Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielokulturowość Europy 1000-SM11WIE-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009.
Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004.
Gęsiak L., Wielokulturowość – rola religii w dynamice zjawiska, Kraków 2007.
Język, wielokulturowość, tożsamość, red. M. Pająkowska-Kensik, A. Paluszczak-Bronka, K. Kołatka, Bydgoszcz 2013
Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość: zderzenie kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalak, Warszawa 2007.
Niemcy po zjednoczeniu: społeczeństwo - wielokulturowość – religie, red. J. Dobrowolska-Polak, Poznań 2013.
Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010.
Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves i M. Kułakowskiej, Kraków 2010.
Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2004.
Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej , red. A. Barska, M. Korzeniowski, Opole 2007.
Współczesna edukacja kulturowa : oblicza - przemiany – perspektywy, red. A. Roguskiej, M. Danielak-Chomać, Siedlce 2010
Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red K. Golemo (i inni), Kraków 2006.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: metody aktywizujące i wspomagające pracę w grupie z wykorzystaniem wiadomości i umiejętności pozyskanych w ramach szkolenia "Szkoła Dydaktyki Akademickiej"
Literatura:

Dialog międzykulturowy a demokracja, red. M. Karasińska-Fendler, Łódź 2007.

Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.

Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves i M. Kułakowskiej, Kraków 2010

Wielokulturowość w zglobalizowanym świecie. Wybrane aspekty wyznaniowe, prawne i instytucjonalne, red. H. Czakowska, M. Micińska, Bydgoszcz 2010.

Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, red. A. Sliz, M. Szczepański, Warszawa 2011.

Wielokulturowość: postulat i praktyka, red. L. Dronga, W. Kalaga, Wrocław 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01 – posiada wiedzę na temat złożoności występowania zjawisk i procesów społecznych w kontekście funkcjonowania wielu różnych kultur (K_W02)

W02 – przywołuje fakty i dane odnośnie struktury społecznej i narodowej społeczności europejskich (K_W03)

W03 – rozumie specyfikę struktury społeczno-narodowej poszczególnych państw europejskich (K_W03)

W04 – ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju cywilizacyjnego państw europejskich, norm, prawidłowości i wydarzeń wpływających na świadomość i tożsamość współczesnych obywateli poszczególnych państw europejskich (K_W02, K_W03)

W05 – rozumie znaczenie i założenia polityki multikulturowości, różnice pomiędzy procesem integracji a asymilacji społeczności imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich wśród Europejczyków (K_W03)

W06 - opisuje i dyskutuje na temat problemów narodowościowych stanowiących wyzwania dla współczesnych rządów (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje, selekcjonuje i utrwala wiedzę na temat społeczności imigrantów i ich funkcjonowania w krajach europejskich (K_U03)

U02 – formułuje i wraża opinie poparte rzeczową argumentacja odnośnie skuteczności funkcjonowania polityki wielokulturowości w krajach europejskich (K_U04)

U03 – wyjaśnia i porównuje przyczyny w podejściu do różnorodności etnicznej i narodowej w krajach pozaeuropejskich np. Kanady, USA, czy Australii (K_U04)

U04 – wyraża opinie na temat spuścizny kulturalnej krajów mocno zróżnicowanych pod względem narodowościowym (K_U04)

U05 - zachęca innych do poznawania dziejów i bogatego dorobku kulturowego krajów niejednolitych pod względem narodowościowym (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu w ocenianiu relacji między różnymi grupami narodowymi, kulturowymi i etnicznymi (K_K04)

K02 – ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za wygłaszane poglądy (K_K04)

K03 – docenia i szanuje tradycję krajów różnorodnych pod względem narodowym, kulturowym, religijnym i etnicznym (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywność na poszczególnych zajęciach i znajomość wskazanej literatury (50%) oraz przygotowanie prezentacji stanowiącej omówienie zagadnienie/problemu wielokulturowości w danym kraju (50%).

W prezentacji zaliczeniowej winna być uwzględniona sytuacja prawna mniejszości narodowych i imigrantów, struktura narodowościowa danego państwa, podejście władz do problemu wielokulturowości, przejawy praktycznego funkcjonowania wielokulturowości, relacje pomiędzy poszczególnymi grupami narodowymi, religijnymi, poziom interkulturowości w danym państwie. W prezentacji należy uwzględnić konkretne przykłady związane z danym państwem.

Poza kwestiami stricte merytorycznymi prezentacja powinna zawierać slajd tytułowy oraz zawierający bibliografię stanowiącą zestawienie materiałów wykorzystanych do omówienia danego zagadnienia. przygotowany materiał student prezentuje, nie czyta.

Na ocenę końcową składają się:

merytoryczne przygotowanie pracy (zgodność z tematem, uwzględnienie wszystkich wymaganych wątków, uwzględnienie najważniejszej literatury) - 60% oceny /

warsztatowe przygotowanie prezentacji (wygłoszenie, przygotowanie poszczególnych slajdów, poprawnie przygotowana bibliografia) - 20% oceny

udzielenie odpowiedzi na pytania prowadzącego i członków grupy konwersatoryjnej, zainicjowanie dyskusji - 20% oceny

Za każdy "element" student może uzyskać maksymalnie 10 punktów, po uwzględnieniu proporcji: 10 pkt - bdb, 9 - db +, 8 - db, 7- dst+, 6 - dst.

Zakres tematów:

Praktyczny wymiar wielokulturowości w poszczególnych krajach europejskich. Życie w wielokulturowych społeczeństwie. Wady i zalety. Granice wielokulturowości. Kryzys wielokulturowości państwach europejskich. Wielokulturowość na co dzień. Odmienność kulturowa, narodowa, etniczna, religijna a zjawisko tolerancji, asymilacji, integracji. Rola mniejszości narodowych i etnicznych w rozwoju kultur europejskich i polityce rządowej poszczególnych państw. Teoria i praktyka wielokulturowości na przykładzie konkretnych państw europejskich (Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, kraje skandynawskie, Rosja). Ludność muzułmańska, a program wielokulturowości.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 9:00, sala 12
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 14/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)