Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot humanistyczny (Filozofia) 1300-Inf11PH-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. F. Savater, Proste pytania, Universitas, Kraków 2000;
2. W. van Orman Quine, Od bodźca do nauki, Aletheia, Warszawa 1998;
3. E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, Wyd. Rolewski, Toruń 1999.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, PWN, Warszawa (wiele wydań);

2. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, tłum. Baszniak T., Lipszyc A., Szczubiałka M., Aletheia, Warszawa 2000;

3. F. Copleston, Historia filozofii, t. I-IX, tłum. różni, PAX, Warszawa (1989 –).

Efekty uczenia się:

U1, K4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zdalne na podstawie kolokwium obejmującego problematykę omówioną na wykładach. Przygotowując się do kolokwium studenci powinni zwrócić szczególną uwagę na:

1. chronologiczne zestawianie omówionych kierunków filozoficznych i poszczególnych myślicieli;

2. zrozumienie pojęć filozoficznych omówionych na wykładach.

Ocenę końcową ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów za pracę egzaminacyjną według kryterium:

[85, 100] – bardzo dobra,

[80, 85) – dobra plus,

[70, 80) – dobra,

[60, 70) – dostateczna plus,

[50, 60) – dostateczna,

[0, 50) – niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Filozofia vs. nauka. Poziomy rozumienia – informacja, wiedza, mądrość.

2. Poszukiwanie arché w filozofii przedsokratejskiej

3. Platońska nauka o ideach. Idea jako najwyższa metafizyczna forma rzeczy ujmowana przez intelekt.

4. Metafizyka Arystotelesa – forma i materia.

5. Teologia bytu Augustyna. Hierarchiczna struktura bytów. Doktryna boskiej iluminacji.

6. Ontologia Anzelma z Canterbury. Dowód ontologiczny na istnienie Boga.

7. Sceptycyzm metodologiczny Kartezjusza. Dualizm psychofizyczny i racjonalizm.

8. Empiryzm Davida Hume’a. Polemika z kartezjańskim racjonalizmem.

9. Radykalny monizm Spinozy.

10. Monadologia Leibniza. Logiczna zasada racji dostatecznej. Natura substancji prostej.

11. Idealizm transcendentalny Kanta. Jak jest możliwe poznanie płynące z czystego rozumu.

12. Fenomenologia Hesserla. Pytanie o najbardziej podstawowe warunki poznania. Redukcja fenomenologiczna.

13. Koncepcja gier językowych Wittgensteina

14. Gödel, Turing, Penrose – problem rozstrzygalności oraz sztuczna inteligencja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 02
Paweł Szroeder 89/130 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)