Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka polskiego 1000-FP23KJP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, red. J. Podracki, Warszawa 1993.
Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, t. 1: Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1986; t. 2: Zagadnienia poprawności leksykalnej (słownictwo rodzime), Warszawa 1987.
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 1992.
Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1996.

Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2006.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Słownik poprawnej polszczyzny PWN (również wersja online Słownika).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

WIEDZA

K_W01 (P6S_WG)

Zna i rozumie: podstawowe fakty, obiekty i zjawiska tworzące podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych, zwłaszcza filologii polskiej,umiejscawia ją w strukturze kultury narodowej oraz charakteryzuje jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną.

K_W02 (P6S_WG)

Zna podstawową terminologię z zakresu badań języka, literatury, kultury.

K_W12 (P6S_WG)

Zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego języka polskiego, wyjaśnia specyfikę komunikacji językowej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (P6S_UW)

Potrafi wyszukać, zaobserwować, analizować, oceniać, interpretować, selekcjonować i użytkować pochodzące z różnych źródeł informacje z zakresu kultury, literatury i języka/ pedagogiki, psychologii, dydaktyki, etyki, emisji głosu, a także z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

K_U02 (P6S_UW)

Rozumie i potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu filologii polskiej, dobierać i stosować odpowiednie metody, narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, edytorstwa /pedagogiki/ psychologii/ dydaktyki.

K_U04 (P6S_UW)

Potrafi stosować podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki współczesnej, leksykologii i leksykografii.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (P6S_KK)

jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Efekty przedmiotowe (modułowe)

W_01

Student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury języka; wymienia podstawowe dla kultury języka pojęcia, definiuje je; opisuje tendencje rozwojowe we współczesnej polszczyźnie.

U_01

Student analizuje bogaty materiał językowy; wpisuje odpowiednie, tj. poprawne (wzorcowe) formy podanych wyrazów (na konkretnym materiale językowym), stosując odpowiednie metody i narzędzia.

K_01

Student uznaje język za wartość samą w sobie, docenia wartość posługiwania się poprawną polszczyzną w budowaniu relacji społecznych; świadomie czerpie z bogactwa języka.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

na ocenę dostateczną: student zna zasady pisowni polskiej,

na ocenę dobrą: student zna zasady pisowni polskiej, stosuje je w praktyce; rozpoznaje różne rodzaje błędów językowych,

na ocenę bardzo dobrą: student zna zasady pisowni polskiej, stosuje je; rozpoznaje błędy językowe; omawia ich mechanizmy; zna i stosuje zasady poprawnościowe na różnych poziomach języka; sprawnie wykorzystuje je w ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia poprawnościowe w obrębie fleksji (wybrane zagadnienia):

a) odmiana nazw pospolitych (fleksja rzeczowników męskich),

b) odmiana nazw osobowych,

c) odmiana rodzimych nazw miejscowych,

d) osobliwości w odmianie rzeczowników.

2. Poprawność w zakresie słowotwórstwa:

a) tworzenie nazw zawodowych, stanowisk, tytułów i nazwisk żeńskich,

b) tworzenie przymiotników od nazw miejscowych.

3. Poprawność w zakresie składni:

a) poprawność w zakresie związków składniowych,

b) użycie imiesłowowych równoważników zdań.

4. Zagadnienia poprawności leksykalnej:

a) łączliwość leksykalna, wyrazy modne, szablon wyrazowy, neosemantyzmy,

b) poprawność frazeologiczna.

5. Kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, sala 11
Monika Peplińska 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)