Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-EK-23PZR-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

 W01 Ma podstawową wiedzę na temat głównych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ich zadań i uprawnień.

 W02 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska.

 W03 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej.

 U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne mające wpływ na zrównoważony rozwój.

 U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle.

 K01 Jest zdolny do podjęcia prac nad programami zrównoważonego rozwoju.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 Ma podstawową wiedzę na temat głównych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ich zadań i uprawnień.

W02 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska.

W03 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej.

U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne mające wpływ na zrównoważony rozwój.

U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle.

K01 Jest zdolny do podjęcia prac nad programami zrównoważonego rozwoju.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Barbara Panciszko, Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

BN_W01 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska [K_W03].

BN_W02 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej [K_W04].

BN_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które mają wpływ na bezpieczeństwo [K_U01].

BN_U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem jako teoretycznym programem bezpieczeństwa narodowego, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle [K_U07].

BN_K01 Umie uczestniczyć w przygotowaniu programów łączących elementy bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju [K_K05].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Bilans pracy studenta:

Pkt-y ECTS 4

Godziny kontaktowa: 30 godz. kontaktowych na wykładzie + 15 godz. kontaktowych na ćwiczeniach + 5 godz. konsultacji

Praca własna: 25 godz. na przygotowanie się do zaliczenia wykładu + 15 godz. przygotowania się do ćwiczeń + 10 godz. na przygotowanie referatu/pracy semestralnej

= 100 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)