Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zrównoważonego rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN-S-36-PZR-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zrównoważonego rozwoju
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

 W01 Ma podstawową wiedzę na temat głównych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ich zadań i uprawnień.

 W02 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska.

 W03 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej.

 U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne mające wpływ na zrównoważony rozwój.

 U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Wodzikowski
Prowadzący grup: Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Trempała
Prowadzący grup: Agnieszka Pazderska, Wojciech Trempała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

 PZR_W01 Ma podstawową wiedzę na temat głównych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ich zadań i uprawnień [K_W02].

 PZR_W02 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska [K_W03].

 PZR_W03 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej [K_W04].

 PZR_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne mające wpływ na zrównoważony rozwój [K_U01, K_U07, K_U08].

 PZR_U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle [K_U07].

PZR_K01 Projektuje programy edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Barbara Panciszko, Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

SBN_W01 Ma podstawową wiedzę na temat relacji między podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymiarze państwowym. Ma podstawową wiedzę o najważniejszych organizacjach międzynarodowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, do których należy Polska [K_W03].

BN_W02 Ma ogólną wiedzę o czynnikach mających wpływ na zapewnienie zrównoważonego rozwoju w skali kraju i społeczności lokalnej [K_W04].

BN_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne i społeczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które mają wpływ na bezpieczeństwo [K_U01].

BN_U02 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych mających związek ze zrównoważonym rozwojem jako teoretycznym programem bezpieczeństwa narodowego, oraz wykorzystania instrumentów organizacyjnych do rozstrzygania sprzeczności interesów na tym tle [K_U07].

BN_K01 Umie uczestniczyć w przygotowaniu programów łączących elementy bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju [K_K05].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Bilans pracy studenta:

Pkt-y ECTS 4

Godziny kontaktowa: 15 godz. kontaktowych na wykładzie + 30 godz. kontaktowych na ćwiczeniach + 5 godz. konsultacji

Praca własna: 15 godz. na przygotowanie się do zaliczenia wykładu + 25 godz. przygotowania się do ćwiczeń + 10 godz. na przygotowanie referatu/pracy semestralnej

= 100 godz.


Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński, Czesław Wodzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)