Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do filozofii bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-BN11WFB-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii bezpieczeństwa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek bezpieczeństwo narodowe, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

BN_W01 w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę na temat wpływu społeczno-historycznych paradygmatów wiedzy na działalność instytucji i innych podmiotów kształtujących perspektywy pojmowania zagadnień bezpieczeństwa [K_W02].

BN_W02 zna i rozumie zasadnicze etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego [K_W08].

BN_U01 potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, militarne, wewnatrzpanstwowe, ekologiczne i zmiany prawne mające wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego, wykorzystując metody wykorzystywane w filozofii bezpieczeństwa [K_U01].

BN_U02 potrafi uczestniczyć w debacie, posiadając umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego takiego jak np. komunikat, referat [K_U05].

BN_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści a w szczególności tych powstających bez należytej podbudowy empirycznej i racjonalnej [K_K01].

BN_K02 jest głęboko przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wymagania tego od innych [K_K05].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Bilans pracy studenta:

ECTS: 3 Pkt-y

Godziny kontaktowe: 30 godz. wykładu + 15 godz. konwersatoriów

Praca własna: 12 godz. na przygotowanie do zaliczenia wykładu + 12 godz. na przygotowanie do ćwiczeń + 6 godz. na opracowanie referatu

= 75 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Andrzej Papuziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

BN_W01 w zaawansowanym stopniu posiada wiedzę na temat wpływu społeczno-historycznych paradygmatów wiedzy na działalność instytucji i innych podmiotów kształtujących perspektywy pojmowania zagadnień bezpieczeństwa [K_W02].

BN_W02 zna i rozumie zasadnicze etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego [K_W08].

BN_U01 potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska polityczne, militarne, wewnatrzpanstwowe, ekologiczne i zmiany prawne mające wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa narodowego, wykorzystując metody wykorzystywane w filozofii bezpieczeństwa [K_U01].

BN_U02 potrafi uczestniczyć w debacie, posiadając umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego takiego jak np. komunikat, referat [K_U05].

BN_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści a w szczególności tych powstających bez należytej podbudowy empirycznej i racjonalnej [K_K01].

BN_K02 jest głęboko przekonany o konieczności przestrzegania zasad etyki w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wymagania tego od innych [K_K05].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Bilans pracy studenta:

Pkt-y ECTS = 3.

Godziny pracy studenta na przedmiot łącznie = 75.

Godziny w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem = 50: 30 h W + 15 h K + 1 h omówienie prezentacji/referatów na konwersatorium + 2 h na konsultacje + 2 h na przeprowadzenie egzaminu.

Godziny samodzielnej pracy studenta = 25: 15 h na zapoznanie z literaturą podst. i uzup., wybór tematu do prezentacji/referatu na konwersatoria, opracowanie wybranego zagadnienia i zaprezentowanie go przed grupą, obejrzenie filmu przygotowujących do konwersatoriów i wykładów + 10 h na przygotowanie się do egzaminu.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)