Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia prasowa i internetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D24PPiI-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia prasowa i internetowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EP1 - samodzielnie sformułuje temat artykułu prasowego, wybiera dla niego formę gatunkową i planuje pracę nad tworzeniem tekstu artykułu.

EP2 – samodzielnie sformułuje temat publikacji internetowej, wybiera dla niej formę gatunkową i planuje pracę nad opracowaniem publikacji w formie tekstowej i graficznej

EP3 – samodzielnie zbiera materiały do wykorzystania w artykule prasowym i publikacjach internetowych, dokonuje ich krytycznej analizy i selekcji.

EP4 – potrafi zredagować artykuł informacyjny i publicystyczny oraz przygotować publikację internetową na podstawie zebranych materiałów

EP5 – zna podstawowe zasady posługiwania się metodami pracy dziennikarza: wywiadem, obserwacją własną i badaniem artefaktów; potrafi się nimi posłużyć.

EP6 – gromadzi ww. materiały i przygotowuje publikacje prasowe zgodnie z prawem

prasowym i normami współżycia społecznego.

EP7 - potrafi samodzielnie zorganizować i przygotować materiały do publikacji prasowych, mając świadomość hierarchii ważności wyznaczonych zadań.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zainteresowania publicystyką prasową, znajomość gatunków prasowych i dziennikarskich źródeł informacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Piotr Pieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

1. Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną. (K_W02)

2. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, związanej z zawodem dziennikarskim, mediami i komunikacją społeczną. (K_U03)

3. Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). (K_U07)

4. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. (K_K03)

5. Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. (K_K04)

6. Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. (K_K05)

7. Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także o dorobek i tradycje zawodu dziennikarskiego i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną. (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiot wprowadzający: zajęcia z pracowni prasowej i internetowej w I, II i III semestrze studiów licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Zdzisław Gębołyś, Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

1. Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplin z nauk społecznych i humanistycznych, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną. (K_W02)

2. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, związanej z zawodem dziennikarskim, mediami i komunikacją społeczną. (K_U03)

3. Student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym). (K_U07)

4. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. (K_K03)

5. Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. (K_K04)

6. Student jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. (K_K05)

7. Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także o dorobek i tradycje zawodu dziennikarskiego i innych zawodów związanych z komunikacją społeczną. (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmiot wprowadzający: zajęcia z pracowni prasowej i internetowej w I, II i III semestrze studiów licencjackich.

Bilans pracy studenta:

2 ECTS: 30 godzin wykładów + 20 godzin pracy własnej studenta = 50 godzin. Na pracę własną studenta składaja się: przygotowanie do zajęć zapowiedzianych na dany termin, analizowanie dziennikarskich materiałów źródłowych pod kątem identyfikowania gatunków, napisanie co najmniej dwóch tekstów informacyjnych, przygotowanie do kolokwium)

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)