Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat rzecznika prasowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35WRP-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat rzecznika prasowego
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 3, semestr 5, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

EP1 - zna i rozumie potrzebę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacji przez siebie reprezentowanej, rolę rzecznika, sposób funkcjonowania w strukturze organizacji (także w samym PR), właściwie definiuje i odróżnia reklamę od rzecznictwa prasowego.

EP2 - zna podstawowe żródła prawa i dobrych praktyk w zakresie komunikacji społecznej, umie wskazać kluczowe ich zapisy: zwłaszcza prawo prasowe i kodeks etyki PR

EP3 - umie zebrać informacje o przedmiocie działaności reprezentowanej przez siebie organizacji, potrafi zaplanować kampanię informacyjną, przewidywać zagrożenia dla wizerunku organizacji - wyprzedzać je i reagować na nie (rzecznik w sytuacjach kryzysowych), zarówno w mowie, jak i w piśmie zna podstawowe zasady retoryki - artykułowania jasnych, zrozumiałych, kulturalnych, poprawnych gramatycznie i intonacyjnie wypowiedzi.

EP4 - rozumie i umie nie tylko zdefiniować, ale też pogodzić dobro swojej organizacji, z potrzebami mediów i prawem opinii publicznej do rzetelnej informacji, kreować politykę informacyjną i realizować ją wraz z przełożnymi oraz wszystkimi współpracownikami mogącymi służyć swoją wiedzą działaniom rzecznika niezbędnym dla kształtowania pożądanego wizerunku organizacji.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Poprawne posługiwanie się językiem w mowie i piśmie.

Chęć i umiejętność pracy zespołowej.

Otwartość na pozyskiwanie wiedzy o organizacji i komunikację z otoczeniem.

Kultura osobista

Bilans pracy studenta:

3 ECTS: 30 godzin wykładów + 30 godzin konwersatoriów + 30 godzin pracy własnej studenta = 90 godzin. Na pracę własną studenta składają się: przygotowanie do zapowiedzianej tematyki zajęć, rozwiązywanie zadań, organizowanie zespołów do rozwiązywania problemów z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych, proponowanie hipotetycznych sytuacji wymagających wystąpień (pisemnych, ustnych) rzecznika, pisanie oświadczeń, sprostowań, opinii, zaproszeń, listów gratulacyjnych i informacji prasowych oraz przygotowanie do kolokwium.


Ponieważ realizacja przedmiotu jest zdominowana przez wykład konwersatoryjny i warsztatowy, a większość zadań - zarówno podczas zajęć, jak i tych domowych - polega nie tylko na ustaleniu adresatów działań rzecznika i opracowania koncepcji skutecznej komunikacji, ale i na operowaniu słowem (i w mowie, i w piśmie) – wymóg, by „co najmniej połowa punktów była uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego” jest z pewnością spełniony. Udział ten wyraża się tak we współpracy z prowadzącym zajęcia w ich trakcie, jak i w konsultacjach zdalnych między zajęciami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Żurowski
Prowadzący grup: Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

EP1 - zna i rozumie potrzebę komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w organizacji przez siebie reprezentowanej, rolę rzecznika, sposób funkcjonowania w strukturze organizacji (także w samym PR), właściwie definiuje i odróżnia reklamę od rzecznictwa prasowego.

EP2 - zna podstawowe żródła prawa i dobrych praktyk w zakresie komunikacji społecznej, umie wskazać kluczowe ich zapisy: zwłaszcza prawo prasowe i kodeks etyki PR

EP3 - umie zebrać informacje o przedmiocie działaności reprezentowanej przez siebie organizacji, potrafi zaplanować kampanię informacyjną, przewidywać zagrożenia dla wizerunku organizacji - wyprzedzać je i reagować na nie (rzecznik w sytuacjach kryzysowych), zarówno w mowie, jak i w piśmie zna podstawowe zasady retoryki - artykułowania jasnych, zrozumiałych, kulturalnych, poprawnych gramatycznie i intonacyjnie wypowiedzi.

EP4 - rozumie i umie nie tylko zdefiniować, ale też pogodzić dobro swojej organizacji, z potrzebami mediów i prawem opinii publicznej do rzetelnej informacji, kreować politykę informacyjną i realizować ją wraz z przełożnymi oraz wszystkimi współpracownikami mogącymi służyć swoją wiedzą działaniom rzecznika niezbędnym dla kształtowania pożądanego wizerunku organizacji.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Poprawne posługiwanie się językiem w mowie i piśmie.

Chęć i umiejętność pracy zespołowej.

Otwartość na pozyskiwanie wiedzy o organizacji i komunikację z otoczeniem.

Kultura osobista

Bilans pracy studenta:

3 ECTS: 30 godzin wykładów + 30 godzin konwersatoriów + 30 godzin pracy własnej studenta = 90 godzin. Na pracę własną studenta składają się: przygotowanie do zapowiedzianej tematyki zajęć, rozwiązywanie zadań, organizowanie zespołów do rozwiązywania problemów z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych, proponowanie hipotetycznych sytuacji wymagających wystąpień (pisemnych, ustnych) rzecznika, pisanie oświadczeń, sprostowań, opinii, zaproszeń, listów gratulacyjnych i informacji prasowych oraz przygotowanie do kolokwium.


Ponieważ realizacja przedmiotu jest zdominowana przez wykład konwersatoryjny i warsztatowy, a większość zadań - zarówno podczas zajęć, jak i tych domowych - polega nie tylko na ustaleniu adresatów działań rzecznika i opracowania koncepcji skutecznej komunikacji, ale i na operowaniu słowem (i w mowie, i w piśmie) – wymóg, by „co najmniej połowa punktów była uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego” jest z pewnością spełniony. Udział ten wyraża się tak we współpracy z prowadzącym zajęcia w ich trakcie, jak i w konsultacjach zdalnych między zajęciami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)