Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC35PNJCk-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chiński
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Kordek
Prowadzący grup: Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: I-YU Lin, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_U02 ma umiejętności w zakresie języka chińskiego zgodnie z wymaganiami

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku chińskim, w tym dotyczących zagadnień praktycznych i

wybranych ujęć teoretycznych związanych z problemami badawczymi współczesnej lingwistyki

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku chińskim

K_U12 umie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, w tym współdziałać z innymi osobami w ramach zadań zespołowych, w szczególności obejmujących zagadnienia praktyczne i badawcze związane z chińskim obszarem językowym

K_U13 potrafi samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia

przez całe życie, w szczególności w zakresie lingwistyki chińskiej

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji filologicznych

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i zdobytej wiedzy

K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K09 jest gotów efektywnie komunikować się z otoczeniem, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji, działać na rzecz identyfikacji grupowej, wspólnoty celów itp.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka chińskiego na poziomie średnim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: I-YU Lin, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: I-YU Lin, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)