Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC47SD-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 4, semestr 7, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Duszyński-Karabasz, Norbert Kordek, Beata Trojanowska, Patryk Witczak
Prowadzący grup: Henryk Duszyński-Karabasz, Beata Trojanowska, Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju językoznawstwa; wie o powiązaniu lingwistyki z innymi dziedzinami nauki (np. kulturologią).

W02

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

U01

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze: potrafi formułować problemy badawcze oraz dobierać odpowiednią metodologię do badań; potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić materiał do badań wykorzystując różne źródła w języku polskim i rosyjskim; zgromadzony materiał student potrafi poddać samodzielnej krytycznej ocenie.

U02

Student posiada umiejętność tworzenia tekstu naukowego w formie pisemnej i ustnej w języku polskim i rosyjskim na tematy związane z wybraną specjalnością dyplomową. Ma umiejętność merytorycznej argumentacji twierdzeń z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i rosyjskim.

K01

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje na bieżąco samooceny i weryfikacji własnych kompetencji.

K02

Student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. Potrafi prawidłowo ustalić priorytety służące realizacji poszczególnych zadań.

K03

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w działalności naukowej, w związku z czym w trakcie przygotowania pracy dyplomowej przestrzega zasad korzystania z prac innych autorów; zachowuje się w sposób profesjonalny; własną pracę ocenia w kategoriach terminowości, obowiązkowości i rzetelności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Li-Chi Chen, Henryk Duszyński-Karabasz, Norbert Kordek
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Henryk Duszyński-Karabasz, Norbert Kordek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa chińskiego i rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa i

kulturoznawstwa chińskiego i rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W08 ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju oraz najnowszych i najważniejszych osiągnięciach z zakresu dyscypliny wybranej

w ramach seminarium dyplomowego

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego


K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i

analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych oraz

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów

teoretycznych i praktycznych z zakresu dyscypliny właściwej

dla pracy dyplomowej

K_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, w szczególności rosyjsko- i chińskojęzyczne

K_U10 ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów

innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów, szczególnie z uwzględnieniem ich praktycznej stosowalności

K_U11 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla

językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa rosyjskiego i chińskiego


K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K07 prawidłowo identyfikuje i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaną działalnością, także w kategoriach etycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Li-Chi Chen, Henryk Duszyński-Karabasz, Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Henryk Duszyński-Karabasz, Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa chińskiego i rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literaturoznawstwa i

kulturoznawstwa chińskiego i rosyjskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

K_W08 ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju oraz najnowszych i najważniejszych osiągnięciach z zakresu dyscypliny wybranej

w ramach seminarium dyplomowego

K_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego


K_U03 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i

analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych oraz

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów

teoretycznych i praktycznych z zakresu dyscypliny właściwej

dla pracy dyplomowej

K_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła, w szczególności rosyjsko- i chińskojęzyczne

K_U10 ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem poglądów

innych autorów, formułowania wniosków i samodzielnych sądów, szczególnie z uwzględnieniem ich praktycznej stosowalności

K_U11 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla

językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa rosyjskiego i chińskiego


K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom filologicznym jest gotowy do współorganizowania przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim

K_K07 prawidłowo identyfikuje i umiejętnie rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaną działalnością, także w kategoriach etycznych

Bilans pracy studenta:

0,5 ECTS = udział w zajęciach

3,5 ECTS = praca własna studenta (samodzielne studiowanie literatury, analiza źródeł, opracowanie założeń pracy dyplomowej, analiza różnych rozwiązań, przygotowanie i realizacja poszczególnych części pracy dyplomowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Li-Chi Chen, Norbert Kordek, Anna Sroka-Grądziel, Piotr Tomasik, Patryk Witczak
Prowadzący grup: Li-Chi Chen, Norbert Kordek, Anna Sroka-Grądziel, Piotr Tomasik, Patryk Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)