Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-FP-N23Prak-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek filologia polska, moduł nauczycielski, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Mroczkowski
Prowadzący grup: Adam Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania (podstawach prawnych, celach, organizacji pracy) wybranej placówki oświatowo-wychowawczej [K_W14].

W02 - Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach działalności (opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej) podejmowanej w placówce, w której odbywa praktykę [K_W16].

U01 - Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji aktywności uczniów, wychowanków oraz formalnych i nieformalnych grup w powiązaniu z różnymi obszarami działalności pedagogicznej [K_U01].

U02 - Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów poszczególnych uczniów, wychowanków i grup wychowawczych [K_U02].

U03 - Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, technik i środków do realizacji zadań o charakterze opiekuńczowychowawczym, dydaktycznym, pomocowym i terapeutycznym [K_U09].

U04 - Student potrafi współpracować z nauczycielem, wychowawcą w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [K_U13].

K01 - Student ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny podczas praktyki; studenta obowiązuje punktualność, kultura osobista, plan zajęć ustalony przez dyrektora i opiekuna praktyki z placówki [K_K04].

K02 - Student jest przygotowany do uczestnictwa w działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej lub terapeutycznej wybranej placówki; jest zdolny do komunikowania się z podopiecznymi i pracownikami placówki [K_K07].

K03 - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – pomaga nauczycielowi, wychowawcy w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków [K_K08].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 P6S_ WG - posiada wiedzę z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki, psychologii i aksjologii pedagogicznej pozwalająca na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się

K_W07 P6S_ WG - posiada podstawowa wiedzę w zakresie metodyki nauczania, w tym doboru efektywnych środków dydaktycznych, m.in. technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafika prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji - w celu wspomożenia nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

K_W16 P6S_ WG - posiada wiedzę na temat metodyki wykorzystywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej (m.in. nauczanie w szkołach podstawowych, szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, ośrodkach wychowawczych)

K_U01 P6S_ UW - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i bezpieczeństwa oraz higieny pracy do obserwacji, analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji (np. wymagających udzielenia pierwszej pomocy) i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w celu generowania rozwiązań zaobserwowanych problemów ; - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, a także dobierania strategii realizowania działań praktycznych na podstawowym etapie edukacyjnym (tj. w kl. IV-VIII szkół podstawowych)

K_U08 P6S_ UW - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań edukacyjnych oraz praktycznie wykorzystać wnioski i zdobyta wiedzę, m.in. do projektowania i realizowania programów nauczania (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów) oraz programów wychowawczo-profilaktycznych ( w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli) ; potrafi adekwatnie dobierać tworzyć i dostosowywać dostępne materiały, środki (w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych) i metody pracy do zróżnicowanych potrzeb uczniów w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

K_U11 P6S_ UW - posiada kompetencje komunikacyjne w obejmujące: umiejętność wykorzystania procesu oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem

K_K02 P6S_ KO - ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu miedzy wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, tj. rodzicami lub opiekunami ucznia, uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz włączenia ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej

K_K03 P6S_ KO - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym/lokalnym na rzecz dobra uczniów i środowiska, rozpoznawania jego specyfiki; porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery do komunikacji w klasie i poza nią.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 P6S_ WG - posiada wiedzę z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki, psychologii i aksjologii pedagogicznej pozwalająca na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się

K_W07 P6S_ WG - posiada podstawowa wiedzę w zakresie metodyki nauczania, w tym doboru efektywnych środków dydaktycznych, m.in. technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafika prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji - w celu wspomożenia nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

K_W16 P6S_ WG - posiada wiedzę na temat metodyki wykorzystywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej (m.in. nauczanie w szkołach podstawowych, szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, ośrodkach wychowawczych)

K_U01 P6S_ UW - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i bezpieczeństwa oraz higieny pracy do obserwacji, analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji (np. wymagających udzielenia pierwszej pomocy) i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w celu generowania rozwiązań zaobserwowanych problemów ; - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, a także dobierania strategii realizowania działań praktycznych na podstawowym etapie edukacyjnym (tj. w kl. IV-VIII szkół podstawowych)

K_U08 P6S_ UW - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań edukacyjnych oraz praktycznie wykorzystać wnioski i zdobyta wiedzę, m.in. do projektowania i realizowania programów nauczania (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów) oraz programów wychowawczo-profilaktycznych ( w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli) ; potrafi adekwatnie dobierać tworzyć i dostosowywać dostępne materiały, środki (w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych) i metody pracy do zróżnicowanych potrzeb uczniów w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

K_U11 P6S_ UW - posiada kompetencje komunikacyjne w obejmujące: umiejętność wykorzystania procesu oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem

K_K02 P6S_ KO - ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu miedzy wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, tj. rodzicami lub opiekunami ucznia, uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz włączenia ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej

K_K03 P6S_ KO - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym/lokalnym na rzecz dobra uczniów i środowiska, rozpoznawania jego specyfiki; porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery do komunikacji w klasie i poza nią.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Bilans pracy studenta:

30 godzin laboratoriów + 20 praca własna studenta = 50 godz. pracy= 2 ECTS


-lektury/samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła 5 godzin

Przygotowanie eseju 5 godzin

-przygotowanie prezentacji, 4 godziny

- przygotowanie sprawozdania 4 godzin

-opracowanie mapy myśli z praktyk 2 godziny


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04 P6S_ WG - posiada wiedzę z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki, psychologii i aksjologii pedagogicznej pozwalająca na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się

K_W07 P6S_ WG - posiada podstawowa wiedzę w zakresie metodyki nauczania, w tym doboru efektywnych środków dydaktycznych, m.in. technik informatycznych, przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, posługiwania się grafika prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji - w celu wspomożenia nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów

K_W16 P6S_ WG - posiada wiedzę na temat metodyki wykorzystywania zadań (norm, procedur i dobrych praktyk) stosowanych w działalności pedagogicznej (m.in. nauczanie w szkołach podstawowych, szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, ośrodkach wychowawczych)

K_U01 P6S_ UW - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i bezpieczeństwa oraz higieny pracy do obserwacji, analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji (np. wymagających udzielenia pierwszej pomocy) i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji w celu generowania rozwiązań zaobserwowanych problemów ; - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, a także dobierania strategii realizowania działań praktycznych na podstawowym etapie edukacyjnym (tj. w kl. IV-VIII szkół podstawowych)

K_U08 P6S_ UW - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań edukacyjnych oraz praktycznie wykorzystać wnioski i zdobyta wiedzę, m.in. do projektowania i realizowania programów nauczania (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów) oraz programów wychowawczo-profilaktycznych ( w zakresie treści i działań wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli) ; potrafi adekwatnie dobierać tworzyć i dostosowywać dostępne materiały, środki (w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych) i metody pracy do zróżnicowanych potrzeb uczniów w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

K_U11 P6S_ UW - posiada kompetencje komunikacyjne w obejmujące: umiejętność wykorzystania procesu oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem

K_K02 P6S_ KO - ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu miedzy wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, tj. rodzicami lub opiekunami ucznia, uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz włączenia ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej

K_K03 P6S_ KO - jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym/lokalnym na rzecz dobra uczniów i środowiska, rozpoznawania jego specyfiki; porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery do komunikacji w klasie i poza nią.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Bilans pracy studenta:

30 godzin laboratoriów + 20 praca własna studenta = 50 godz. pracy= 2 ECTS


-lektury/samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła 5 godzin

Przygotowanie eseju 5 godzin

-przygotowanie prezentacji, 4 godziny

- przygotowanie sprawozdania 4 godziny

-opracowanie mapy myśli z praktyk 2 godziny


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)