Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZBN-ZK12SM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kosman, Paweł Malendowicz, Andrzej Papuziński
Prowadzący grup: Michał Kosman, Paweł Malendowicz, Andrzej Papuziński, Maria Szatlach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Ma pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu badań kierunkowych i zgodnie z zainteresowaniami wybiera temat pracy.

W02

Zna metody badawcze i techniki w zakresie prowadzonych badań.

U01

Wykorzystując znajomość metod badawczych potrafi analizować i syntetyzować pozyskane informacje.

U02

Potrafi dobierać metody i techniki badań odpowiednio do specyfiki przedmiotu i kontekstu badań.

U03

Potrafi formułować i weryfikować hipotezy badawcze.

K01

Krytycznie ocenia i analizuje pozyskane informacje.

K02

Uznaje rolę ekspertów w zakresie pozyskiwanych opinii.

K03

Wykazuje się innowacyjnością w myśleniu i działaniu.

K04

W działalności naukowej i zawodowej wykazuje się wysokim poziomem etyki.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z zakresu metodologii badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jureńczyk, Michał Kosman, Artur Laska, Andrzej Pieczywok, Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Łukasz Jureńczyk, Michał Kosman, Artur Laska, Andrzej Pieczywok, Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

SM_W01: ma pogłębioną wiedzę na temat aspektów zarządzania bezpieczeństwem narodowym objętych tematyką seminarium, z uwzględnieniem specyfiki nauk społecznych, interdyscyplinarności oraz osiągnięć z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie [K_W01].

SM_W02: ma pogłębioną wiedzę teoretyczną, metodologiczną i terminologiczną, którą prezentuje w projektach pracy magisterskiej [K_W02].

SM_W03: zna najważniejsze zapisy prawa autorskiego [K_W06].

SM_U01: potrafi dobierać źródła i selekcjonować informacje, dokonywać ich krytycznej analizy w aspekcie rozwiązania problemów badawczych stawianych w pracy magisterskiej [K_U02].

SM_U02: potrafi dobierać i stosować a także opracowywać metody oraz narzędzia działania w aspekcie rozwiązania problemów stawianych w pracy magisterskiej [K_U02].

SM_U03: potrafi testować hipotezy badawcze [K_U03].

SM_K01: krytycznie ocenia aktualny stan wiedzy [K_K01].

SM_K02: uznaje znaczenie wiedzy eksperckiej w rozwiązywaniu problemów naukowych [K_K02].

SM_K03: proponuje nowatorskie metody zarządzania bezpieczeństwem narodowym [K_K03].

SM_K04: jest gotów do podjęcia pracy w oparciu o zasady etyki zawodowej i odpowiedzialności [K_K05].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Od słuchaczy zajęć oczekuje się pogłębionej orientacji w obrębie zmian współczesnego świata. W tym posiadania pogłębionych umiejętności obserwowania, wyszukiwania danych i informacji z różnych źródeł; tworzenia wiedzy na temat zjawisk takich jak globalizacja, konsumeryzm, kryzys ekologiczny, społeczeństwo ryzyka i specyfika zachodzących w nim zmian.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Golinowski, Andrzej Pieczywok
Prowadzący grup: Janusz Golinowski, Michał Kosman, Paweł Malendowicz, Andrzej Pieczywok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jureńczyk, Tomasz Kuczur, Tadeusz Wolsza
Prowadzący grup: Łukasz Jureńczyk, Tomasz Kuczur, Tadeusz Wolsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Malendowicz, Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Prowadzący grup: Paweł Malendowicz, Andrzej Papuziński, Nartsiss Shukuralieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)