Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka szczegółowa: Wielokulturowość w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-R2DS-ND
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa: Wielokulturowość w resocjalizacji
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, kierunek pedagogika, spec. resocjalizacja, ND
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kotwica
Prowadzący grup: Mariola Kotwica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz występujących w nich zaburzeniach (K_W07)

W02-ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów zachodzących we współczesnej rzeczywistości ( K_W09)

U01- potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień dotyczących wielokulturowości ( K_U04)

U02 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U07)

K01 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze kultury (K_K02)

K02 jest odpowiedzialny za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

diagnoza w resocjalizacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kotwica
Prowadzący grup: Mariola Kotwica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz występujących w nich zaburzeniach (K_W07)

W02-ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów zachodzących we współczesnej rzeczywistości ( K_W09)

U01- potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień dotyczących wielokulturowości ( K_U04)

U02 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U07)

K01 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze kultury (K_K02)

K02 jest odpowiedzialny za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

diagnoza w resocjalizacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Molesztak
Prowadzący grup: Aldona Molesztak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, o rządzących nimi prawidłowościach oraz występujących w nich zaburzeniach (K_W07)

W02-ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów zachodzących we współczesnej rzeczywistości ( K_W09)

U01- potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiada się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień dotyczących wielokulturowości ( K_U04)

U02 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (K_U07)

K01 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze kultury (K_K02)

K02 jest odpowiedzialny za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K08)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

diagnoza w resocjalizacji

Bilans pracy studenta:

30 godzin konwersatoriów + 95 praca własna studenta = 125 godz. pracy= 5 ECTS


-lektury/samodzielne studiowanie literatury/analiza źródła 15 godzin

-przygotowanie prezentacji, 20 godzin

-przygotowanie do kolokwium testu 10 pytań zamkniętych 25 godzin

-przygotowanie pracy zaliczeniowej (esej) 15 godzin

-przygotowanie projektu edukacyjnego dotyczącego wielokulturowości 15godzin

-opracowanie mapy myśli z przedstawionych prezentacji podczas zajęć 5 godzin


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)