Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11ZO-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia ogólna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biologia, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Wiśniewski
Prowadzący grup: Ryszard Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 Wiedza niezbędna do opisywania podstawowych elementów składowych i wyjaśniania różnic w budowie i funkcjonowaniu komórek prokariotycznych i eukariotycznych; przedstawienia najważniejszych zależności w funkcjonowaniu między składowymi komórki, jak i między komórkami. K_W07 Opisywanie organizacji tkanek i organów oraz zależności funkcjonalnych między nimi co składa się na wiedzę o fizjologii wybranych organizmów.

W01 umiejętność opisu podstawowych elementów składowych budowy i funkcjonowania organizmów prokariotycznych i eukariotycznych, W02 wyjaśnienia różnic w budowie i funkcjonowaniu organizmów zwierzęcych.

W03 umiejętność przedstawienia najważniejszych zależności między organizmami zwierzęcymi.

W04 opisuje organizację tkanek organizmów

W05 opisuje zależności funkcjonalne między organami i tkankami, składającymi się na fizjologię wybranych organizmów.

U01 stosuje wiedzę teoretyczną do rozpoznawania podstawowych taksonów

U02 potrafii interpretować szczegóły budowy organizmów jako efekt ich rozwoju oraz przystosowania.

U03 umiejętnie korzysta z różnych źródeł naukowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza ze szkoły średniej z kursu Biologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Nikola Kolarova, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06 Wiedza niezbędna do opisywania podstawowych elementów składowych i wyjaśniania różnic w budowie i funkcjonowaniu komórek prokariotycznych i eukariotycznych; przedstawienia najważniejszych zależności w funkcjonowaniu między składowymi komórki, jak i między komórkami. K_W07 Opisywanie organizacji tkanek i organów oraz zależności funkcjonalnych między nimi co składa się na wiedzę o fizjologii wybranych organizmów.

W01 umiejętność opisu podstawowych elementów składowych budowy i funkcjonowania organizmów prokariotycznych i eukariotycznych, W02 wyjaśnienia różnic w budowie i funkcjonowaniu organizmów zwierzęcych.

W03 umiejętność przedstawienia najważniejszych zależności między organizmami zwierzęcymi.

W04 opisuje organizację tkanek organizmów

W05 opisuje zależności funkcjonalne między organami i tkankami, składającymi się na fizjologię wybranych organizmów.

U01 stosuje wiedzę teoretyczną do rozpoznawania podstawowych taksonów

U02 potrafii interpretować szczegóły budowy organizmów jako efekt ich rozwoju oraz przystosowania.

U03 umiejętnie korzysta z różnych źródeł naukowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza ze szkoły średniej z kursu Biologii

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

udział w wykładach: 15 godz. (0,5 ECTS)

udział w laboratoriach: 15 godz. (0,5 ECTS),

konsultacje: 5 godz. (0,2 ECTS),

przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS).

Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 20 godz. (0,75 ECTS),

przygotowanie do kolokwium: 10 godz.(0,25 ECTS),

przygotowanie do zaliczenia na ocenę: 15 godz. (0,7 ECTS)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Faleńczyk-Koziróg
Prowadzący grup: Katarzyna Faleńczyk-Koziróg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)