Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia oceny stanu środowiska i monitoring

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS11MOSŚiM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia oceny stanu środowiska i monitoring
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Ewa Dembowska, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada szeroką wiedzę na temat metod oceny stanu środowiska na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej (K_W01);

W02 Objaśnia i interpretuje zmiany w środowisku na podstawie czynników biologicznych (K_W02);

W03 Zna aktualne problemy dotyczące oceny stanu środowiska na podstawie biocenozy w literaturze kierunkowej (krajowej i w jęz. angielskim)( K_W05);

U01 Potrafi dostosować techniki i narzędzia do oceny stanu ekosystemów wodnych (K_U01);

U02 Zbiera i analizuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski pozwalające prowadzenie ewaluacji jakości wód jezior (K_U05);

U03 Analizuje skutki antropopresji i potrafi zaproponować działania z zakresu kompensacji przyrodniczej (K_U06);

K01 Wykazuje zdolność odpowiedniej weryfikacji priorytetów przy tworzeniu planów ochrony ekosystemów wodnych (K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy biomonitoringu, podstawy hydrobiologii oraz ekologii wód

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Napiórkowski
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Ewa Dembowska, Nikola Kolarova, Paweł Napiórkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Posiada szeroką wiedzę na temat metod oceny stanu środowiska na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej (K_W01);

W02 Objaśnia i interpretuje zmiany w środowisku na podstawie czynników biologicznych (K_W02);

W03 Zna aktualne problemy dotyczące oceny stanu środowiska na podstawie biocenozy w literaturze kierunkowej (krajowej i w jęz. angielskim)( K_W05);

U01 Potrafi dostosować techniki i narzędzia do oceny stanu ekosystemów wodnych (K_U01);

U02 Zbiera i analizuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski pozwalające prowadzenie ewaluacji jakości wód jezior (K_U05);

U03 Analizuje skutki antropopresji i potrafi zaproponować działania z zakresu kompensacji przyrodniczej (K_U06);

K01 Wykazuje zdolność odpowiedniej weryfikacji priorytetów przy tworzeniu planów ochrony ekosystemów wodnych (K_K03)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy biomonitoringu, podstawy hydrobiologii oraz ekologii wód

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

udział w wykładach: 30 godz. (1,0 ECTS)

udział w laboratoriach: 30 godz. (1,0 ECTS),

konsultacje: 10 godz. (0,5 ECTS),

przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS).

Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 15 godz. (0,4 ECTS),

przygotowanie do kolokwium: 25 godz.(1,0 ECTS),

przygotowanie do egzaminu: 30 godz. (1,0 ECTS)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)