Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Siedliska Przyrodnicze i gatunki Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS12SPiGN-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siedliska Przyrodnicze i gatunki Natura 2000
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Renata Hoffmann, Paweł Napiórkowski, Ewa Wachowiak-Świtała, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Ma wiedzę na temat warunków występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz możliwych kierunków zmian w obrębie ekosystemów (K_W01, W_W03)

W02: Wymienia i omawia chronione typy siedlisk przyrodniczych i gatunki Natura 2000 (K_W02)

W03: Zna metody inwentaryzacji podstawowych elementów przyrody oraz monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych opracowane zgodnie z prawem krajowym i UE (K_W04)

W04: Ma wiedzę na temat organizacji, wykonawców, celów, zadań oraz źródeł finansowania monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (K_W07)

U01: W oparciu o metodyki GIOŚ ocenia parametry i oblicza wskaźniki przewidziane dla monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (K_U01, K_U02, K_U04)

U02: Ocenia stan zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz potrafi zaproponować działania mające na celu ich ochronę (K_U05)

U03: Ocenia poziom antropopresji i potencjalne zagrożenia dla siedlisk i zamieszkujących je organizmów (K_U06)

U04: Prezentuje uzyskane wyniki monitoringu w sposób zrozumiały dla lokalnej społeczności (K_U07)

K01: Uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz obowiązujących regulacji prawnych (K_K01)

K02: W trakcie wykonywania złożonych badań i analiz potrafi pracować w grupie (K_K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy taksonomii roślin, zwierząt oraz ekologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Martyna Bąkowska-Hopcia, Katarzyna Marcysiak, Paweł Napiórkowski, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Ma wiedzę na temat warunków występowania gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz możliwych kierunków zmian w obrębie ekosystemów (K_W01, W_W03)

W02: Wymienia i omawia chronione typy siedlisk przyrodniczych i gatunki Natura 2000 (K_W02)

W03: Zna metody inwentaryzacji podstawowych elementów przyrody oraz monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych opracowane zgodnie z prawem krajowym i UE (K_W04)

W04: Ma wiedzę na temat organizacji, wykonawców, celów, zadań oraz źródeł finansowania monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (K_W07)

U01: W oparciu o metodyki GIOŚ ocenia parametry i oblicza wskaźniki przewidziane dla monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (K_U01, K_U02, K_U04)

U02: Ocenia stan zachowania gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz potrafi zaproponować działania mające na celu ich ochronę (K_U05)

U03: Ocenia poziom antropopresji i potencjalne zagrożenia dla siedlisk i zamieszkujących je organizmów (K_U06)

U04: Prezentuje uzyskane wyniki monitoringu w sposób zrozumiały dla lokalnej społeczności (K_U07)

K01: Uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz obowiązujących regulacji prawnych (K_K01)

K02: W trakcie wykonywania złożonych badań i analiz potrafi pracować w grupie (K_K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy taksonomii roślin, zwierząt oraz ekologii

Bilans pracy studenta:

Sumarycznie 6 ECTS (1 ECTS = 25-30h)

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 30 godz. (1 ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 45 godz. (1,5 ECTS)

- konsultacje: 15 godz. (0,5 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 ECTS

2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań w formie prezentacji multimedialych: 50 godz. (2 ECTS)

- przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych: 30 godz.(1 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)