Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-D12SM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Hubert Rabant, Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Hubert Rabant, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student charakteryzuje najważniejsze źródła pozyskiwania niezbędnych do opracowania danego zagadnienia danych,

W02 - student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w środowisku wodnym i zna terminologię stosowaną do ich opisu

U01 - student potrafi przygotować plan pracy dyplomowej, dobiera odpowiednie metody badań, a także określa zakres i źródła niezbędnych danych,

U02 – student dokonuje analizy zgromadzonego materiału, rezultatów pomiarów terenowych, opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki badań,

U03 - student na podstawie własnych badań i przeglądu literatury opracowuje określone zagadnienia i potrafi je zaprezentować na forum grupy seminaryjnej.

K01 - student jest świadomy konieczności ciągłego rozwoju własnych kompetencji zawodowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe przewidziane w planie studiów, informatyka – edytor tekstu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zygmunt Babiński
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student charakteryzuje najważniejsze źródła pozyskiwania niezbędnych do opracowania danego zagadnienia danych [K_W01],

W02 - student ma wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w środowisku wodnym i zna terminologię i metody stosowane do ich opisu [K_W02; K_W09; K_W15]

U01 - student potrafi przygotować plan pracy dyplomowej, dobiera odpowiednie metody badań, a także określa zakres i źródła

niezbędnych danych [K_U02; K_U05],

U02 – student dokonuje analizy zgromadzonego materiału, rezultatów pomiarów terenowych, opracowuje i interpretuje uzyskane wyniki

badań [K_U03; K_U06; K_U07],

U03 - student na podstawie własnych badań i przeglądu literatury opracowuje określone zagadnienia i potrafi je zaprezentować na forum

grupy seminaryjnej [K_U01; K_U08],

K01 - student jest świadomy konieczności ciągłego rozwoju własnych kompetencji zawodowych [K_K01. K_K02; K_K03],

K02 - student potrafi pracować zespołowo [K_K09].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe przewidziane w planie studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Habel
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 zna terminologię używaną w geografii i turystyce oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

K_W02 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie prognozowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz zna techniki, procesy technologiczne i narzędzia badawcze stosowane w badaniach geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, gospodarki i turystyki oraz pokrewnych nauk o Ziemi

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej geografii i turystyki oraz powiązanych z nimi nauk ścisłych

K_W08 zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W09 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych metod pozyskiwania danych jakościowych i ilościowych, ich obróbki i interpretacji w odniesieniu do zjawisk i procesów przyrodniczych

K_W11 zna instytucje ukierunkowane na pozyskiwanie funduszy na realizację projektów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektów badawczych i rozwojowych dla wybranej dyscypliny geograficznej i jej problematyki

K_W15 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej, w tym jej zastosowania w procesach technologicznych

K_U02 posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk przyrodniczych przy wykorzystaniu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów geograficznych, również w języku obcym

K_U03 potrafi dokonać szerokiej analizy Ziemi jako systemu przyrodniczego, w nawiązaniu do działalności społeczno-gospodarczej

K_U05 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze w różnych dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej opartych na naukach przyrodniczych

K_U06 opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, proponuje rozwiązania o charakterze praktycznym w pracach związanych z wybraną dyscypliną geograficzną oraz w pokrewnych dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej

K_U07 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, potrafi wskazać rozwiązania praktyczne

K_U08 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze, a także planuje projekty badawcze

K_U09 prowadzi zadania badawcze w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, z wykorzystaniem dostępnych metod badań pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

K_K02 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie geografii i turystyki; angażuje się we współpracę

K_K03 docenia znaczenie nauk geograficznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej z różnych czasopism naukowych wpływających na budowanie warsztatu pracy geografa we wszystkich specjalnościach

K_K08 dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną, z odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

hydrolgia i oceanografia

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Halina Kaczmarek, Danuta Szumińska, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)