Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalne problemy geografii fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11GPGF-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalne problemy geografii fizycznej
Jednostka: Kolegium III
Grupy: 1 rok, 1 sem., kier: geografia
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna terminologię i zagadnienia analizy geograficznej procesów i struktur o skali globalnej używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych

W02 – Dysponuje wiedzą z zakresu globalnych procesów i złożonych zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych kształtujących środowisko geograficzne

W03 – ma pogłębioną wiedzę metod pozyskiwania i obróbki danych o zmianach globalnych środowiska przyrodniczego

U01 - gotowy jest do porozumienia z specjalistami z problem globalnych struktur i procesów w środowisku przyrodniczym

U02 – umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o globalnych procesach, strukturach i zmiamach środowiska geograficznego

U03 – potrafi analizować Ziemiu jako zlożony system przyrodniczy

U04 – umie określić i ocenić (w tym metodami statystyki matematycznej) wpływ zmian globalnych środowiska na na życie i gospodarkę człowieka

U05 – posiada umiejętności językowe w zakresie globalnych problemów geografii geografii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K01 – gotowy jest do współpracy i aktywnego uczęstnictwa w rozwiązaniu problemów globalnych geografii fizycznnej i społecznej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Mirosław Rurek, Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna terminologię i zagadnienia analizy geograficznej procesów i struktur o skali globalnej używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych

W02 – Dysponuje wiedzą z zakresu globalnych procesów i złożonych zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych kształtujących środowisko geograficzne

W03 – ma pogłębioną wiedzę metod pozyskiwania i obróbki danych o zmianach globalnych środowiska przyrodniczego

U01 - gotowy jest do porozumienia z specjalistami z problem globalnych struktur i procesów w środowisku przyrodniczym

U02 – umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o globalnych procesach, strukturach i zmiamach środowiska geograficznego

U03 – potrafi analizować Ziemiu jako zlożony system przyrodniczy

U04 – umie określić i ocenić (w tym metodami statystyki matematycznej) wpływ zmian globalnych środowiska na na życie i gospodarkę człowieka

U05 – posiada umiejętności językowe w zakresie globalnych problemów geografii geografii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K01 – gotowy jest do współpracy i aktywnego uczęstnictwa w rozwiązaniu problemów globalnych geografii fizycznnej i społecznej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna terminologię i zagadnienia analizy geograficznej procesów i struktur o skali globalnej używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych

W02 – Dysponuje wiedzą z zakresu globalnych procesów i złożonych zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych kształtujących środowisko geograficzne

W03 – ma pogłębioną wiedzę metod pozyskiwania i obróbki danych o zmianach globalnych środowiska przyrodniczego

U01 - gotowy jest do porozumienia z specjalistami z problem globalnych struktur i procesów w środowisku przyrodniczym

U02 – umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o globalnych procesach, strukturach i zmiamach środowiska geograficznego

U03 – potrafi analizować Ziemiu jako zlożony system przyrodniczy

U04 – umie określić i ocenić (w tym metodami statystyki matematycznej) wpływ zmian globalnych środowiska na na życie i gospodarkę człowieka

U05 – posiada umiejętności językowe w zakresie globalnych problemów geografii geografii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K01 – gotowy jest do współpracy i aktywnego uczęstnictwa w rozwiązaniu problemów globalnych geografii fizycznnej i społecznej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 zna terminologię używaną w geografii i turystyce oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

K_W04 ma wiedzę o procesach i zjawiskach przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, zagospodarowaniu turystycznym, przestrzennym oraz prawidłowościach, którym one podlegają

K_W09 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych metod pozyskiwania danych jakościowych i ilościowych, ich obróbki i interpretacji w odniesieniu do zjawisk i procesów przyrodniczych


K_U01 potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie geografii, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

K_U02 posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk przyrodniczych przy wykorzystaniu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów geograficznych, również w języku obcym

K_U03 potrafi dokonać szerokiej analizy Ziemi jako systemu przyrodniczego, w nawiązaniu do działalności społeczno-gospodarczej

K_U13 potrafi określić i ocenić wpływ zjawisk przyrodniczych na życie i działalność społeczno-gospodarczą człowieka oraz zdefiniować odpowiednie środki zaradcze

K_U14 posiada umiejętności językowe w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


K_K03 docenia znaczenie nauk geograficznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej z różnych czasopism naukowych wpływających na budowanie warsztatu pracy geografa we wszystkich specjalnościach

K_K05 jest wrażliwy na problemy geograficzne i społeczno-gospodarcze, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania z zakresu geografii i turystyki


W01 – zna terminologię i zagadnienia analizy geograficznej procesów i struktur o skali globalnej używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych

W02 – Dysponuje wiedzą z zakresu globalnych procesów i złożonych zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych kształtujących środowisko geograficzne

W03 – ma pogłębioną wiedzę metod pozyskiwania i obróbki danych o zmianach globalnych środowiska przyrodniczego

U01 - gotowy jest do porozumienia z specjalistami z problem globalnych struktur i procesów w środowisku przyrodniczym

U02 – umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o globalnych procesach, strukturach i zmiamach środowiska geograficznego

U03 – potrafi analizować Ziemiu jako zlożony system przyrodniczy

U04 – umie określić i ocenić (w tym metodami statystyki matematycznej) wpływ zmian globalnych środowiska na na życie i gospodarkę człowieka

U05 – posiada umiejętności językowe w zakresie globalnych problemów geografii geografii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K01 – gotowy jest do współpracy i aktywnego uczęstnictwa w rozwiązaniu problemów globalnych geografii fizycznnej i społecznej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 30 godzin wykładu.

ECTS: 7

Nakład pracy studenta - 175 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 108 godz.

w tym:

- 30 godz. wykład;

- 25 godz. konsultacje związane z problematyką zajęć – konsultacje stacjonarne;

- 28 godz. – konsultacje zdalne na platformie Microsoft Teams lub e-mail;

- 25 godz. – pracownia wirtualna na platformie Microsoft Teams lub e-mail – konsultowanie wykonywanych prac.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 67 godz.

w tym:

- 25 - samodzielne studiowanie literatury;

- 40 godz. – przygotowanie do zaliczenia wykładu;

- 2 godz. - egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Śnieszko
Prowadzący grup: Zbigniew Śnieszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna terminologię i zagadnienia analizy geograficznej procesów i struktur o skali globalnej używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych [K_W01]

W02 – Dysponuje wiedzą z zakresu globalnych procesów i złożonych zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych kształtujących środowisko geograficzne [K_W04]

W03 – ma pogłębioną wiedzę metod pozyskiwania i obróbki danych o zmianach globalnych środowiska przyrodniczego [K_W09]


U01 - gotowy jest do porozumienia z specjalistami z problem globalnych struktur i procesów w środowisku przyrodniczym [K_U01]

U02 – umie wyszukiwać i przetwarzać informacje o globalnych procesach, strukturach i zmianach środowiska geograficznego [K_U02]

U03 – potrafi analizować Ziemi jako złożony system przyrodniczy [K_U03]

U04 – umie określić i ocenić (w tym metodami statystyki matematycznej) wpływ zmian globalnych środowiska na na życie i gospodarkę człowieka [K_U13]


K01 – gotowy jest do współpracy i aktywnego uczestnictwa w rozwiązaniu problemów globalnych geografii fizycznej i społecznej [K_K03, K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 1 (zimowym): 30 godzin wykładu.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 55 godz.

w tym:

- 30 godz. wykład;

- 25 godz. konsultacje związane z problematyką zajęć – konsultacje stacjonarne;


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 45 godz.

w tym:

- 25 - samodzielne studiowanie literatury;

- 20 – przygotowanie do zaliczenia wykładu;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)